[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng tích lũy Rừng trồng keo tai tượng (Acacia mangium) tại Công ty lâm nghiệp Ngòi Lao huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng tích lũy Rừng trồng keo tai tượng (Acacia mangium) tại Công ty lâm nghiệp Ngòi Lao huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.1.1. CDM và một số dự án A/R-CDM
2.1.2. Nghiên cứu về sinh khối và khả năng cố định carbon của rừng trồng
2.1.3. Nghiên cứu về lượng giá trị môi trường rừng trên thế giới
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.1. CDM và các dự án A/R - CDM ở Việt Nam
2.2.2. Nghiên cứu về sinh khối và khả năng cố định carbon của rừng trồng
2.2.3. Nghiên cứu về lượng giá trị môi trường rừng ở Việt Nam
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
2.3.1.1. Vị trí địa lý, địa hình
2.3.1.2. Điều kiện khí hậu
2.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.3.2.1. Đặc điểm kinh tế
2.3.2.2. Văn hoá, xã hội, dân cư – dân tộc – cơ sở hạ tầng
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNGVÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Cơ sở phương pháp luận
3.3.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.3.2.1. Phương pháp kế thừa
3.3.2.2. Phương pháp thu thập số liệu thực địa
Phần 4. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Xác định sinh khối tươi của rừng trồng Keo tai tượng ở các tuổi 3,5 và 7
4.1.1. Kết quả đo đếm sinh trưởng và lựa chọn cây tiêu chuẩn rừng trồng keo tai tượng ở các tuổi 3, 5 và 7
4.1.2. Sinh khối tươi của rừng trồng Keo tai tượng ở các tuổi 3, 5 và 7
4.1.3. Cấu trúc sinh khối tươi cây bụi thảm tươi và thảm mục
4.1.4. Cấu trúc sinh khối tươi của rừng trồng Keo tai tượng ở các tuổi 3, 5 và 7
4.2. Xác định sinh khối khô của rừng trồng Keo tai tượng ở các tuổi 3, 5 và 7
4.2.1. Sinh khối khô cây cá lẻ rừng trồng Keo tai tượng ở các tuổi 3, 5 và 7
4.2.2. Cấu trúc sinh khối khô cây bụi, thảm tươi và thảm mục
4.2.3. Cấu trúc sinh khối khô lâm phần rừng trồng Keo tai tượng ở các tuổi 3, 5 và 7
4.3. Xác định trữ lượng carbon tích lũy trong sinh khối rừng trồng keo tai tượng ở các tuổi 3, 5 và 7
4.3.1. Cấu trúc carbon tích lũy trong cây cá lẻ ở tuổi 3, 5 và 7
4.3.2. Lượngcarbon tích lũy trong cây bụi, thảm tươi và thảm mục
4.3.3. Lượng carbon tích lũy trong đất
4.3.4. Cấu trúc carbon lâm phần rừng trồng Keo tai tượng ở tuổi 3, 5 và 7
4.4. Xác định khả năng hấp thụ CO2 của từng độ tuổi rừng trồng Keo tai tượng
Phần 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan