[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu lựa chọn cây Trám đen ưu việt phục vụ cho công tác nhân giống và cải tạo vườn tạp bằng cây ghép tại xã Hà Châu huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu lựa chọn cây Trám đen ưu việt phục vụ cho công tác nhân giống và cải tạo vườn tạp bằng cây ghép tại xã Hà Châu huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan cây Trám đen
2.1.1. Tổng quan đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Đặc điểm phân bố
2.1.3. Đặc điểm hình thái
2.1.4. Đặc điểm sinh thái
2.1.5. Giá trị kinh tế
2.2. Cơ sở khoa học về cây ghép
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.4. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên nhân lực
2.4.1. Đặc điểm tự nhiên:
2.4.2. Diện tích tự nhiên
2.4.3. Đặc điểm địa hình khí hậu.
2.5. Tài nguyên
2.5.1. Đất đai
2.5.2. Mặt nước
2.5.3. Khoáng sản
2.5.4. Đánh giá sơ bộ về tiềm năng phái triển tài nguyên đất, nước với sản xuât nông nghiệp, công nghiệp và phục vụ dân sinh
2.5.5. Đánh giá lợi thế phát triển dựa trên tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên của xã
2.6. Nhân lực
2.7. Về kinh tế - xã hội
2.7.1. Giao thông
2.7.2. Thủy lợi
2.7.3. Điện
2.7.4. Trường học
2.7.5. Chợ nông thôn
2.8. Về văn hóa – xã hội – môi trường
2.8.1. Giáo dục
2.8.2. Y tế
2.8.3. Văn hóa
2.9. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội
2.10. An ninh, trật tự xã hội
2.11. Đánh giá chung
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu.
3.4.1. Phương pháp kế thừa số liệu
3.4.2. Phương pháp điều tra phỏng vấn
3.4.3. Phương pháp điều tra thực địa
3.4.4. Thử nghiệm cải tạo Trám hạt tại hộ gia đình
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đánh giá thực trạng công tác trồng Trám tại xã Hà Châu
4.2. Khảo sát lựa chọn cây Trám đen tốt nhất tại xã Hà Châu
4.3. Điều tra sinh trưởng cây Trám đen tại khu vực nghiên cứu.
4.4. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và nhu cầu phát triển
4.5. Cải tạo vườn tạp và ghép tại gốc Trám hạt tại vườn hộ
4.6. Đề xuất một số giải pháp về kỹ thuật trồng chăm sóc, cách phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch chế biến cho cây Trám đen
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan