[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Chò chỉ (Parashorea chinensis) tại khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu tỉnh Yên Bái

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Chò chỉ (Parashorea chinensis) tại khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu tỉnh Yên Bái
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.
2.1.1. Trên thế giới
2.1.2. Ở Việt Nam
2.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
2.2.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên
2.2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
2.2.3. Nhận xét, đánh giá thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội tới bảo tồn loài Chò chỉ
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Nghiên cứu đặc điểm hình thái loài Chò chỉ tại khu vực nghiên cứu
3.2.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và phân bố loài cây Chò chỉ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu
3.2.3. Đề xuất các giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững loài cây Chò chỉ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Cách tiếp cận và phương pháp luận nghiên cứu.
3.3.2. Phương pháp nghiên cứu chung
3.3.3. Phương pháp điều tra cụ thể
3.3.4. Phương pháp nội nghiệp
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Đặc điểm hình thái loài Chò chỉ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu
4.1.1. Đặc điểm hình thái thân, cành, lá cây Chò chỉ
4.1.2. Đặc điểm hình thái hoa, quả cây Chò chỉ
4.1.3. Đặc điểm vật hậu cây Chò chỉ
4.2. Đặc điểm sinh thái và phân bố cây Chò chỉ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu
4.2.1. Đặc điểm phân bố loài cây Chò chỉ theo đai cao và trạng thái rừng
4.2.2. Đặc điểm cấu trúc quần xã nơi có loài Chò chỉ phân bố
4.2.3. Một số đặc điểm về hoàn cảnh rừng nơi có loài Chò chỉ phân bố
PHẦN 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan