[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Lát hoa (Chukrasia tabularis) tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Lát hoa (Chukrasia tabularis) tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên
2.2.2. Thực trạng kinh tế - xã hội
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Nghiên cứu đặc điểm hình thái loài Lát hoa.
3.2.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và phân bố Lát hoa tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
3.2.3. Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên của Lát hoa tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
3.2.4. Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển các loài cây
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp nghiên cứu chung
3.3.2. Phương pháp điều tra cụ thể
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm hình thái loài Lát hoa tại Huyện Bắc Hà Tỉnh Lào Cai
4.2. Đặc điểm phân bố cây Lát hoa tại Huyện Bắc Hà
4.2.1. Các đặc điểm nơi có loài Lát hoa Phân bố tự nhiên tại Huyện Bắc Hà
4.2.2. Đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật rừng nơi có loài Lát hoa phân bố tự nhiên tại huyên Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
4.3. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển loài Lát hoa tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
PHẦN 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan