[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Chò chỉ (Parashorea chinensis Wang Hsie) tại Khu rừng đặc dụng Cham Chu tỉnh Tuyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Chò chỉ (Parashorea chinensis Wang Hsie) tại Khu rừng đặc dụng Cham Chu tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Trên thế giới
2.1.2. Ở Việt Nam
2.1.3. Nhận xét, đánh giá chung
2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên cứu
2.2.2. Điều kiện dân sinh, kinh tế - xã hội
2.2.3. Nhận xét, đánh giá thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tới bảo tồn loài cây Chò chỉ
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Công tác chuẩn bị
3.4.2. Phương pháp kế thừa tài liệu có sẵn ở địa phương
3.4.3. Phương pháp ngoại nghiệp
3.4.4. Phương pháp nội nghiệp
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Đặc điểm hình thái loài
4.1.1. Đặc điểm về phân loại của loài trong hệ thống phân loại
4.1.2. Đặc điểm hình thái thân, cành cây
4.1.3. Đặc điểm hình thái lá
4.1.4. Đặc điểm hình thái hoa, quả
4.2. Một số đặc điểm sinh thái của loài
4.2.1.Đặc điểm tổ thành tầng cây cao nơi có loài Chò chỉ sinh sống
4.2.2. Đặc điểm độ tàn che nơi phân bố của loài Chò chỉ phân bố
4.2.3. Đặc điểm về tái sinh của loài
4.2.4. Đặc điểm cây bụi, dây leo và thảm tươi nơi có loài Chò chỉ phân bố
4.3. Đặc điểm phân bố của loài
4.3.1. Đặc điểm phân bố trong các trạng thái rừng
4.3.2. Đặc điểm phân bố theo độ cao
4.4. Sự hiểu biết của người dân về loài cây và đặc điểm sử dụng
4.4.1. Sự hiểu biết của người dân về loài cây Chò chỉ trong Khu rừng đặc dụng Cham chu
4.4.2. Đặc điểm sử dụng nổi bật của loài Chò chỉ
4.4.3. Ý kiến đóng góp của người dân trong việc bảo tồn và phát triển loài
4.5. Sự tác động của con người đến khu vực nghiên cứu
4.6. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển.
4.6.1. Đề xuất biện pháp bảo tồn
4.6.2. Đề xuất biện pháp phát triển loài
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan