[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn.) làm cơ sở để bảo tồn và phát triển loài tại huyện Đại Từ tỉnh Thái nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn.) làm cơ sở để bảo tồn và phát triển loài tại huyện Đại Từ tỉnh Thái nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu thực vật quý hiếm trên thế giới
2.2.2. Nghiên cứu ở Việt Nam
2.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu:
3.3. Nội dung nghiên cứu.
3.3.1. Đặc điểm sử dụng và sự hiểu biết của người dân về loài cây
3.3.2. Đặc điểm phân bố của loài Re hương.
3.3.3. Đặc điểm phân loại loài Re Hương
3.3.4. Đặc điểm nổi bật về hình thái của loài
3.3.5. Một số đặc điểm sinh thái của loài
3.3.6. Đánh giá sự tác động của con người tới khu vực nghiên cứu có cây Re hương mọc tự nhiên
3.3.7. Đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát triển loài
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu chung.
3.4.2. Cách tiếp cận của đề tài.
3.4.3. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Đặc điểm sử dụng và sự hiểu biết của người dân về loài Re hương
4.1.1. Sự hiểu biết của người dân địa phương về các loài Re hương
4.1.2. Đặc điểm khai thác và sử dụng nổi bật của loài Re hương
4.2. Đặc điểm phân bố của loài
4.2.1. Đặc điểm phân bố trong các trạng thái rừng
4.2.2. Đặc điểm phân bố theo tuyến điều tra
4.2.3. Đặc điểm phân bố phân tán trên diện tích rừng của hộ dân
4.3. Đặc điểm phân loại học của loài cây Re hương
4.4. Đặc điểm hình thái thân, cành, lá, hoa và quả
4.5. Một số đặc điểm sinh thái học của loài Re hương
4.5.1. Cấu trúc tổ thành tầng cây cao
4.5.2. Tổ thành cây tái sinh nơi có Re hương phân bố
4.5.3. Đặc điểm cây bụi, dây leo và thảm tươi nơi có loài phân bố
4.6. Đặc điểm đất nơi loài cây nghiên cứu phân bố
4.7. Đánh giá sự tác động của con người tới khu vực nghiên cứu có cây Re hương mọc tự nhiên
4.8. Đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát triển loài
4.8.1. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong công tác bảo tồn loài Re hương tại huyện Đại Từ - Thái Nguyên
4.8.2. Đề xuất biện pháp bảo tồn
4.8.3. Đề xuất biện pháp phát triển loài
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan