[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố của loài Mã Tiền Lông (Strychnos ignatii Beng) tại vườn quốc gia Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố của loài Mã Tiền Lông (Strychnos ignatii Beng) tại vườn quốc gia Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1. PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học nghiên cứu
2.2. Tình hình nghiên cứu trên Thế giới và Việt nam
2.2.1. Trên Thế giới
2.2.2. Ở Việt Nam
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Khí hậu, thủy văn
2.3.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.3.4. Tài nguyên rừng của VQG Ba Bể
2.3.5. Thực trạng phát triển kinh tế
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu chung
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
3.4.3. Phương pháp phỏng vấn
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm hình thái loài cây Mã tiền lông
4.1.1. Đặc điểm hình thái cây
4.1.2. Cơ quan sinh sản
4.2. Đặc điểm sinh thái nơi loài Mã tiền lông phân bố
4.2.1. Đặc điểm địa hình nơi loài Mã tiền lông phân bố
4.2.2. Đặc điểm sinh thái nơi loài Mã tiền lông phân bố
4.3. Một số đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật rừng nơi loài Mã tiền lông phân bố
4.3.1. Cấu trúc tổ thành tầng cây gỗ
4.3.2. Cấu trúc mật độ tầng cây gỗ
4.3.3. Thành phần loài đi kèm với Mã tiền lông
4.3.4. Cấu trúc tầng thứ
4.3.5. Tố thành cây tái sinh
4.4. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển loài Mã tiền lông tai VQG Ba Bể
4.4.1. Nhóm các giải pháp về chính sách pháp luật
4.4.2. Nhóm các giải pháp về kỹ thuật
4.4.3. Nhóm giải pháp về kinh tế - xã hội
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan