[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên trạng thái IIA tại xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên trạng thái IIA tại xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.1.2. Những nghiên cứu trên thế giới
2.1.3. Những nghiên cứu ở việt nam
2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên
2.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Nghiên cứu hiện trạng phân bố và các đặc điểm chủ yếu của trạng thái IIa tại Suối Giàng Văn Chấn
3.3.2. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cây cao ở các trạng thái rừng IIa
3.3.3. Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái IIa
3.3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến tái sinh tự nhiên
3.3.5. Đề xuất một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho các trạng thái rừng phục hồi IIa
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp tổng quát
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Hiện trạng phân bố và các đặc điểm chủ yếu của trạng thái IIa tại Suối Giàng
4.2. Đặc điểm cấu trúc tầng cây gỗ
4.2.1. Đặc điểm cấu trúc tổ thành tầng cây gỗ
4.2.2. Cấu trúc mật độ tầng cây gỗ.
4.3. Đặc điểm tái sinh tự nhiên
4.3.1. Cấu trúc tổ thành cây tái sinh
4.3.2. Mật độ cây tái sinh và tỉ lệ cây tái sinh triển vọng.
4.3.3. Chất lượng và nguồn gốc cây tái sinh
4.3.4. Phân bố số cây, loài cây tái sinh theo cấp chiều cao
4.3.5. Phân bố cây tái sinh theo mặt phẳng nằm ngang
4.4. Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến tái sinh tự nhiên
4.4.1. Ảnh hưởng của cây bụi thảm tươi đến tái sinh
4.4.2. Ảnh hưởng của động vật tới khả năng tái sinh.
4.4.3. Ảnh hưởng của con người tới khả năng tái sinh
4.4.4. Ảnh hưởng của yếu tố lập địa.
4.4.5. Ảnh hưởng của yếu tố địa hình đến tái sinh rừng
4.4.6. Ảnh hưởng của độ tàn che đến tái sinh tự nhiên
4.5. Đề xuất một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động đến tái sinh tự nhiên rừng phục hồi IIA tại xã Suối Giàng
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan