[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tác động của việc hút đờm kín đến thay đổi lâm sàng và oxy hóa máu trên bệnh nhân thở máy tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tác động của việc hút đờm kín đến thay đổi lâm sàng và oxy hóa máu trên bệnh nhân thở máy tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1 ỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về thở máy
1.1.1. Khái niệm thở máy
1.1.2. Khái niệm PEEP và vai trò của PEEP
1.2. Tổng quan về SpO2
1.2.1. Khái niệm SpO2
1.2.2. Lịch sử và nguyên lý đo SpO2
1.2.3. Mối tương quan giữa SpO2 và PaO2
1.2.4. Theo dõi SpO2 ở bệnh nhân thở máy
1.3. Hút đờm ở bệnh nhân thở máy
1.3.1. Các vấn đề khi hút đờm trên bệnh nhân thở máy
1.3.2. Tổng quan về các loại sonde hút đờm
1.4. Các quy trình hút đờm ở bệnh nhân thở máy
1.4.1. Quy trình hút đờm theo tác giả Elizabeth Jacquelin Mill
1.4.2. Quy trình hút đờm hiện đang được áp dụng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương:[1]
1.5. Các nghiên cứu về hút đờm ở bênh nhân thở máy
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Các kỹ thuật và thiết bị dùng trong nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Các chỉ số và biến số thu thập trong nghiên cứu.
2.5. Xử lý số liệu:
2.6. Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ
3.1. Các thông tin chung về bệnh nhân
3.1.1. Tuổi và giới của các bệnh nhân nghiên cứu
3.1.2. Chẩn đoán lâm sàng của các bệnh nhân nghiên cứu
3.1.3. Các thông số thở máy
3.2. Thời gian thực hiện hút đờm kín
3.3. Thay đổi về SpO2 trên bệnh nhân hút đờm
3.4. Thay đổi về PEEP trên bệnh nhân hút đờm
3.4.1. Sự thay đổi PEEP trong khi hút đờm
3.4.2. Ảnh hưởng của thời gian hút đờm đến PEEP
3.4.3. Tương quan giữa thời gian hút đờm với sự thay đổi PEEP
3.5
3.6. Thay đổi lâm sàng trên bệnh nhân hút đờm
3.6.1. Thay đổi nhịp tim của bệnh nhân sau khi hút đờm
3.6.2. Tỷ lệ các tai biến xảy ra
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Bàn luận về Các thông tin chung về bệnh nhân
4.2. Bàn luận về hời gian thực hiện hút đờm kín
4.3. Bàn luận về thay đổi về SpO2 trên bệnh nhân hút đờm kín
4.4. Bàn luận về thay đổi về PEEP trên bệnh nhân hút đờm kín
4.5. Bàn luận về thay đổi lâm sàng trên bệnh nhân hút đờm kín
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan