[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về hoạt động tín dụng trong ngân hàng thương mại.
1.2. Khái quát về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng trong ngân hàng thương mại.
1.3. Nội dung của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng trong ngân hàng thương mại.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG
2.1. Khái quát tình hình hoạt động ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.
2.3. Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.
2.4. Nhận xét và đánh giá về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chượng 3: NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG
3.1. Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.
3.2. Phương pháp tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.
3.3. Một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.
3.4. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan