[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Dệt May 29-3

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Dệt May 29-3
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về hệ thống KSNB trong doanh nghiệp.
1.2. Nội dung kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29-3
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần dệt may 29-3.
2.2. Môi trường kiểm soát tại Công ty Cổ phần dệt may 29-3.
2.3. Hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần dệt may 29-3.
2.4. Các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần dệt may 29-3.
2.5. Đánh giá công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần dệt may 29-3.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29-3
3.1. Tăng cường một số thủ tục kiểm soát nội bộ chủ yếu tại Công ty.
3.2. Hoàn thiện hệ thống báo cáo chi phí.
3.3. Hoàn thiện một số chứng từ và sổ sách chủ yếu phục vụ cho KSNB.
3.4. Tăng cường kiểm soát quyền truy cập hệ thống, quyền sửa số liệu đối với chi phí sản xuất.
3.5. Tăng cường các quy chế, quy định đối với việc lưu trữ dữ liệu chi phí sản xuất.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan