[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thời gian chờ khám bệnh của bệnh nhân đến khám tại khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai năm 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Thời gian chờ khám bệnh của bệnh nhân đến khám tại khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai năm 2013
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I TỔNG QUAN
1.1. Khái quát chung về Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Bạch Mai
1.1.1. Tổ chức hành chính
1.1.2. Nhiệm vụ và vai trò
1.1.3. Tiêu chuẩn và tác phong của nhân viên phòng khám
1.2. Khái quát về thời gian chờ khám
1.3. Thực trạng quá tải bệnh viện và thời gian chờ khám hiện nay
1.3.1. Tình hình chung
1.3.2. Tại bệnh viện Bạch Mai
1.3.3. Thực trạng thời gian chờ khám
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian chờ khám
1.5. Quy trình khám bệnh tại Khoa Khám chữa bệnh theo Yêu cầu - Bệnh viện Bạch Mai
1.5.1. Quy trình khám bệnh
1.5.2. Sơ đồ quy trình khám bệnh
1.5.3. Đối tượng và thời gian khám
CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn:
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ:
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Thiết kế nghiên cứu
2.4. Cỡ mấu, chọn mẫu nghiên cứu
2.5. Kỹ thuật, phương pháp thu thập số liệu
2.6. Nguyên nhân, phương pháp khắc phục sai số
2.7. Phương pháp xử lý số liệu
2.8. Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Giới tính
3.1.2. Địa bàn sống
3.1.3. Phân bố lứa tuổi
3.1.4. Số lượng BN đến khám trong tuần
3.2. Thời gian chờ khám trung bình của BN
3.2.1. Thời gian chờ khám trung bình của từng khu vực
3.2.2. Tỷ lệ thời gian chờ khám
3.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian chờ khám
3.3.1. Mối liên quan giữa ngày đến khám với thời gian chờ khám của người bệnh
3.3.2. Mối liên quan giữa thời điểm BN đến khám với thời gian chờ khám của người bệnh
3.3.3. Mối liên quan giữa số lượng BN đến khám với thời gian chờ khám của người bệnh
CHƯƠNG IV BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu
4.2. Thời gian chờ khám trung bình
4.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian chờ khám
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan