[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp đông Quế Sơn tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp đông Quế Sơn tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
1.1. Các vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư.
1.2. Khu công nghiệp và đầu tư tại khu công nghiệp.
1.3. Nội dung thu hút đầu tư vào khu công nghiệp.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp.
1.5. Kinh nghiệm thu hút đầu tư vào KCN của một số KCN trong nước.
Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KCN ĐÔNG QUẾ SƠN TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Tổng quan về khu công nghiệp Đông Quế Sơn.
2.2. Kết quả thu hút đầu tư vào KCN Đông Quế Sơn trong thời gian qua.
2.3. Thực trạng hoạt động thu hút đầu tư vào KCN Đông Quế Sơn trong thời gian qua.
2.4. Những tồn tại trong công tác thu hút đầu tư vào KCN Đông Quế Sơn và nguyên nhân.
Chương 3: GAIIR PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG QUẾ SƠN
3.1. Dự báo khả năng đầu tư vào các KCN trong thời gian đến.
3.2. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của KCN Đông Quế Sơn trong thu hút đầu tư.
3.3. Mục tiêu và định hướng thu hút đầu tư vào KCN.
3.4. Các giải pháp thu hút đầu tư vào KCN Đông Quế Sơn.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan