[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thu hút vốn đầu tư phát triển lâm nghiệp tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Thu hút vốn đầu tư phát triển lâm nghiệp tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP
1.1. Khái quát về vốn đầu tư và thu hút vốn đầu tư.
1.2. Nội dung thu hút vốn đầu tư.
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư.
Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TỈNH KOM TUM THỜI GIAN QUA
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư.
2.2. Thực trạng thu hút vốn đầu tư để phát triển lâm nghiệp.
2.3. Tác động của thu hút vốn đầu tư phát triển lâm nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum thời gian qua.
2.4. Nguyên nhân của tình hình.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐỀU TƯ ĐỂ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TỈNH KOM TUM THỜI GIAN TỚI
3.1. Cơ sở của việc xây dựng giải pháp.
3.2. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư cần thu hút.
3.3. Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển lâm nghiệp tỉnh Kon Tum trong thời gian tới.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan