[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thử nghiệm ảnh hưởng của phân bón NPK đầu trâu 20-20-15 đến sinh trưởng của ba loại cây: Cây mỡ; Cây Quế; Cây Keo Tai Tượng trong vườn ươm tại trường đại học nông lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thử nghiệm ảnh hưởng của phân bón NPK đầu trâu 20-20-15 đến sinh trưởng của ba loại cây: Cây mỡ; Cây Quế; Cây Keo Tai Tượng trong vườn ươm tại trường đại học nông lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Khái quát về ba loại cây nghiên cứu
2.1.1. Đặc điểm phân bố
2.1.2. Đặc điểm hình thái
2.1.3. Đặc điểm sinh thái học
2.1.4. Giá trị kinh tế
2.2. Cơ sở nghiên cứu đề tài
2.2.1. Cơ sở khoa học
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.3. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.3.1. Đặc điểm loại phân NPK đầu trâu (20-20-15)
2.3. Khái quát về địa bàn nghiên cứu
2.3.1. Đặc điểm, vị trí địa hình nghiên cứu
2.3.2. Đặc điểm về đất đai nơi nghiên cứu đề tài
2.3.3. Đặc điểm khí hậu, thời tiết địa bàn nghiên cứu đề tài
2.3.4. Điều kiện kinh tế
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
3.2. Đặc điểm và thời gian tiến hành đề tài
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chi tiêu theo dõi
3.3.1. Nội dung nghiên cứu
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các bước tiến hành
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các bước tiến hành
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Kết quả nghiên cứu của liều lượng phân bón NPK đầu trâu (20-20-15) đến sinh trưởng của 3 loại cây: Cây Mỡ, cây Quế, cây Keo Tai Tượng
4.1.1. Sinh trưởng chiều cao của cấy Mỡ
4.1.2. Sinh trưởng về chiều cao của cây Quế
4.1.3. Sinh trưởng chiều cao về cây Keo Tai Tượng
4.2. Nghiên cứu về sinh trưởng của đường kính cổ rễ 00 ở lần đo cuốicủa cây Mỡ
4.2.1. Cây Mỡ
4.2.2. Cây Quế
4.2.3. Cây Keo Tai Tượng
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan