[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích đầu tư ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích đầu tư ở Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHÍNH SÁCH KHUYẾN KÍCH ĐẦU TƯ
1.1. Đầu tư trong nền kinh tế thị trường.
1.2. Chính sách khuyến khích đầu tư.
1.3. Kinh nghiệm hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư của một số nước.
Chương 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH KHUYẾN KÍCH ĐẦU TƯ Ở NƯỚC TA
2.1. Quá trình hoạch định và triển khai thực hiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài ở nước ta.
2.2. Thực trạng chính sách khuyến khích đầu tư trong nước.
2.3. Chính sách khuyến khích đầu tư trong luật đầu tư năm 2005 và các văn bản pháp quy liên quan.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ Ở NƯỚC TA
3.1. Phương hướng tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích đầu tư ở nước ta.
3.2. Một số giải pháp cơ bản tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích đầu tư ở nước ta.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan