[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại công ty Cổ phần thiết kế viễn thông tin học Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại công ty Cổ phần thiết kế viễn thông tin học Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM
1.1. Khái quát và kế toán trách nhiệm.
1.2. Nội dung tổ chức kế toán trách nhiệm.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI C.TY CP THIẾT KẾ VIỄN THÔNG TIN HỌC ĐÀ NẴNG
2.1. Giới thiệu về Công ty CP Thiết kế Viễn thông tin học Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Thiết kế Viễn thông tin học Đà Nẵng.
2.3. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại công ty.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VIỄN THÔNG TIN HỌC ĐÀ NẴNG
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Thiết kế Viễn thông tin học Đà Nẵng.
3.2. Những yêu cầu đặt ra về hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Thiết kế Viễn thông tin học Đà Nẵng.
3.3. Một số giải pháp xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Thiết kế Viễn thông tin học Đà Nẵng.
3.4. Một số giải pháp quản lý bổ sung để hoàn thiện tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Thiết kế Viễn thông tin học Đà Nẵng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan