[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt – Hàn

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt – Hàn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về kế toán trách nhiệm.
1.2. Cơ sở tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp.
1.3. Sự hình thành các trung tâm trách nhiệm ở doanh nghiệp.
1.4. Tổ chức lập dự toán cho các trung tâm trách nhiệm.
1.5. Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá thành quả ở các trung tâm trách nhiệm.
1.6. Báo cáo của các trung tâm trách nhiệm.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT – HÀN
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt – Hàn.
2.2. Thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt – Hàn.
2.3. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt – Hàn.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT – HÀN
3.1. Xây dựng trung tâm trách nhiệm.
3.2. Hoàn thiện công tác lập dự toán gắn với kế toán trách nhiệm.
3.3. Hoàn thiện hệ thống tài khoản chi tiết để lập báo cáo trách nhiệm.
3.4. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiếu đánh giá thành quả và báo cáo của các trung tâm trách nhiệm.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan