[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng một số mô hình tài chính vào công tác quản lý danh mục đầu tư tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng một số mô hình tài chính vào công tác quản lý danh mục đầu tư tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬN VĂN
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỘT SỐ MÔ HÌNH TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
1.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán và nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư.
1.2. Một số mô hình tài chính được ứng dụng trong quản lý danh mục đầu tư.
Chương 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH TÀI CHÍNH VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
2.1. Giới thiệu về Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng ứng dụng một số mô hình tài chính vào công tác quản lý danh mục đầu tư tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.
Chương 3: ỨNG DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH TÀI CHÍNH VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
3.1. Xác định mục tiêu đầu tư.
3.2. Đề xuất chung về ứng dụng một số mô hình tài chính vào công tác quản lý danh mục đầu tư.
3.3. Ứng dụng một số mô hình tài chính vào công tác quản lý danh mục đầu tư.
3.4. Một số kiến nghị.
PHẦN KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan