[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần than miền Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần than miền Trung
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỀ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về kế toán quản trị.
1.2. Vận dụng nội dung kế toán quản trị tại các doanh nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Than Miền Trung.
2.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty.
2.3. Thực trạng vận dụng kế toán quản trị tại Công ty.
2.4. Đánh giá chung và phân tích các nguyên nhân hạn chế vận dụng KTQT tại Công ty Cổ phần Than Miền Trung.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP ĐỂ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG
3.1. Quan điểm của việc vận dụng KTQT tại Công ty Cổ phần Than Miền Trung.
3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, bộ máy kế toán phục vụ cho công tác KTQT tại Công ty.
3.3. Hoàn thiện một số nội dung của KTQT tại Công ty Cổ phần Than Miền Trung.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan