[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng nguyên tắc phù hợp trong doanh nghiệp xây lắp trường hợp công ty cổ phần máy & thiết bị phụ tùng (SEATECH)

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng nguyên tắc phù hợp trong doanh nghiệp xây lắp trường hợp công ty cổ phần máy & thiết bị phụ tùng (SEATECH)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP VÀ SỰ VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP
1.1. Nguyên tắc phù hợp.
1.2. Vận dụng nguyên tắc phù hợp trong doanh nghiệp xây lắp.
Chương 2: THỰC TẾ VẬN DỤNG NGUÊN TẮC PHÙ HỢP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY & THIẾT BỊ PHỤ TÙNG (SEATECH)
2.1. Đặc điểm SXKD và tổ chức quản lý của Công ty.
2.2. Thực tế vận dụng nguyên tắc phù hợp trong việc xác định kết quả kinh doanh tại Công ty SEATECH.
Chương 3: VẬN DỤNG HIỆU QUẢ NGUÊN TẮC PHÙ HỢP NHẰM PHẢN ÁNH ĐÚNG THỰC YẾ KẾT QUẢ TẠO RA TRONG KỲ TẠI CÔNG TY SEATECH
3.1. Xác định lại các khoản mục chi phí trên cơ sở nguyên tắc phù hợp.
3.2. Định kỳ xác định doanh thu từng công trình.
3.3. Xác đinh doanh thu, giá vốn từng kỳ của các công trình.
3.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thay đổi sau khi xác định lại doanh thu, chi phí theo nguyên tắc phù hợp tại Công ty SEATECH.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan