[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard) trong thực thi chiến lược tại công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard) trong thực thi chiến lược tại công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ỨNG DỤNG BSC TRONG TRIỂN KHAI THỰC THI CHIẾN LƯỢC
1.1. Khái quát về chiến lược và thực thi chiến lược.
1.2. Khái quát và vai trò của BSC trong thực thi chiến lược.
1.3. Quy trình xây dựng BSC phục vụ thực thi chiến lược.
1.4. Các rào cản khi xây dựng BSC.
1.5. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo BSC.
Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC THI CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY FAST
2.1. Giới thiệu chung về Công ty FAST.
2.2. Phân tích thực thi chiến lược kinh doanh của FAST.
Chương 3: XÂY DỰNG BSC PHỤC VỤ TRIỂN KHAI THỰC THI CHIẾN LƯỢC CỦA FAST
3.1. Các cơ sở xây dựng BSC phục vụ TTCL của FAST.
3.2. Mục đích xây dựng BSC phục vụ TTCL của FAST.
3.3. Xây dựng BSC phục vụ thực thi chiến lược của FAST.
3.4. Triển khai đánh giá thí điểm kết quả thực thi chiến lược năm 2010 của FAST dựa trên BSC đã xây dựng.
3.5. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan