[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG
1.1. Nhận thức chung.
1.2. Khái niệm chiến lược thương hiệu du lịch.
1.3. Nội dung của chiến lược thương hiệu du lịch.
1.4. Công tác tổ chức xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch.
1.5. Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch Đà Nẵng.
1.6. Kinh nghiệm xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch của một số địa phương trên thế giới.
Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU DU LỊCH CỦA ĐÀ NẴNG
2.1. Tiềm năng phát triển du lịch của Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng phát triển du lịch của Đà Nẵng thời gian qua.
2.3. Thực trạng xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch ở Đà Nẵng.
2.4. Đánh giá chung.
Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU DU LỊCH ĐÀ NẴNG
3.1. Phân tích môi trường ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch Đà Nẵng.
3.2. Dự báo tình hình biến động du lịch trên thế giới và trong nước.
3.3. Tầm nhìn và mục tiêu chiến lược.
3.4. Nội dung chiến lược xây dựng thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng.
Chương 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Các giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch.
4.2. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan