[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng Indovina

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng Indovina
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.1. Tổng quan về chiến lược.
1.2. Tiến trình xây dựng chiến lược.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHIẾN LƯỚC TẠI NGÂN HÀNG INDOVINA
2.1. Tổng quan về ngân hàng Indovina.
2.2. Đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến công tác hoạch định chiến lược của ngân hàng Indovina.
2.3. Thực trạng chiến lược của ngân hàng Indovina.
Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỚC PHÁT TRIỂN TẠI NGÂN HÀNG INDOVINA
3.1. Xác định sứ mệnh và mục tiêu của ngân hàng Indovina.
3.2. Phân tích môi trường bên ngoài.
3.3. Phân tích môi trường bên trong.
3.3.1. Phân tích nguồn nhân lực của ngân hàng Indovina.
3.3.2. Nhận dạng các năng lực cốt lõi của ngân hàng Indovina.
3.3.3. Phân tích chuỗi giá trị, giá trị tăng thêm khi thực hiện chiến lược.
3.4. Xây dựng các chiến lược và lựa chọn chiến lược tối ưu.
3.4.1. Xây dựng chiến lược phát triển dựa trên việc khai thác các năng lực cốt lõi.
3.4.1. Lựa chọn chiến lược phát triển.
3.5. Thực thi chiến lược đã chọn.
3.5.1. Thiết kế cấu trúc tổ chức.
3.5.2. Hệ thống kiểm soát chiến lược.
3.5.3. Giải pháp tổng thể thực thi chiến lược.
3.6. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan