[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
2.2. Các mục tiêu cụ thể
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp mới của luận văn
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
1.1. Lý luận về bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư
1.1.1. Một số khái niệm liên quan tới nghiên cứu
1.1.2. Đặc điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
1.1.3. Nội dung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư
1.1.4. Các chính sách bồi thường GPMB, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở việt Nam
1.1.5. Một số nhân tố ảnh hưởng tới công tác bồi thường, GPMB
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Chính sách bồi thường GPMB, hỗ trợ và tái định cư phục vụ GPMB của một số nước trên thế giới và khu vực
1.2.3. Cơ chế, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp điều tra
2.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu
2.2.3. Phương pháp chuyên gia
2.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH XUYÊN TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên
3.1.2. Khái quát về điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.3. Hiện trạng sử dụng đất huyện Bình Xuyên
3.2. Thực trạng quy hoạch dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua huyện Bình Xuyên
3.2.1. Khái quát về dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
3.2.2. Các văn bản pháp lý liên quan làm căn cứ để thực hiện dự án
3.3. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua huyện Bình Xuyên
3.3.1. Xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường
3.3.2. Thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư của dự án
3.3.4. Kết quả khảo sát người dân, các đơn vị ban ngành địa phương trong thực hiện giải phóng mặt bằng cho dự án
3.4. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng trong công tác giải phóng mặt bằng tại dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
3.4.1. Các yếu tố khách quan
3.4.2. Các yếu tố chủ quan
3.4.3. Nhận xét chung
Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN
4.1. Định hướng, mục tiêu công tác giải phóng mặt bằng
4.1.1. Định hướng công tác giải phóng mặt bằng
4.1.2. Mục tiêu công tác giải phóng mặt bằng tại Bình Xuyên
4.2. Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng
4.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho mọi thành viên trong cộng đồng tự nguyện, tự giác tham gia công tác GPMB phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của quốc gia
4.2.2. Nghiên cứu điều chỉnh bổ sung các cơ chế, chính sách hợp lý hợp tình, đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân
4.2.3. Thực thi nghiêm chỉnh, công khai các chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất đai sản xuất và các tài sản trên đất đưa vào GPMB xây dựng công trình chung
4.2.4. Bổ sung, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ tích cực công cuộc tái định cư và ổn định cuộc sống
4.2.5. Nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để triển khai thực thi có hiệu quả các chính sách bối thường GPMB trong phát triển hạ tầng kinh tế xã hội
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
4.3.2. Kiến nghị với cấp tỉnh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan