[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả công tác giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1997-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả công tác giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1997-2013
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục tiêu tổng quát của đề tài
2.2. Mục tiêu cụ thể của đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1 Cơ sở lý luận
1.1.2. Cơ sở thực tiễn
1.1.3. Cơ sở pháp lý.
1.2. Khái quát về công tác giao đất lâm nghiệp.
1.2.1. Khái niệm về đất lâm nghiệp và giao đất.
1.2.2. Chính sách giao đất lâm nghiệp ở Việt Nam
1.2.3. Thẩm quyền giao đất lâm nghiệp
1.2.4. Các quy định về giao đất lâm nghiệp
1.3. Công tác giao đất lâm nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh.
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu của đề tài
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.1.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều tra và đánh giá các đặc điểm về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của vùng nghiên cứu.
2.2.2. Đánh giá thực trạng công tác giao đất, quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1997-2013
2.2.3. Đánh giá hiệu quả của công tác giao đất lâm nghiệp đến đời sống của người dân
2.2.4. Những khó khăn/trở ngại và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
2.3.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
2.3.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trƣờng
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.3. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
3.1.4. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
3.1.5. Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện ảnh hưởng tới công tác giao đất lâm nghiệp.
3.2. Thực trạng công tác giao, quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
3.2.1. Kết quả giao đất lâm nghiệp của toàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
3.2.2. Kết quả giao đất Lâm nghiệp ở 3 xã điều tra
3.3. Hiệu quả của công tác giao đất lâm nghiệp tại huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh đến đời sống người dân.
3.3.1. Hiệu quả của công tác giao đất lâm nghiệp tại huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh đến đời sống người dân.
3.3.2. Hiệu quả của công tác giao đất lâm nghiệp tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến đời sống xã hội của người dân
3.3.3. Hiệu quả của công tác giao đất lâm nghiệp tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến môi trường sinh thái.
3.3.4. Ý kiến của người dân về chính sách giao đất lâm nghiệp.
3.4. Tồn tại, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
3.4.1. Tồn tại chính trong công tác giao đất lâm nghiệp.
3.4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao đất lâm nghiệp
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan