[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.2. Nội dung người dân xây dựng NTM
1.1.3. Vai trò của người dân trong xây dựng NTM
1.1.4. Người dân tham gia vào các chương trình, dự án xây dựng NTM thông qua một số hình thức
1.1.5. Mức độ tham gia của người dân đƣợc thể hiện dƣới nhiều cấp độ
1.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của ngƣời dân trong xây dựng NTM
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về xây dựng NTM
1.2.2. Kinh nghiệm của Việt Nam về xây dựng NTM
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.3. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu
2.4. Thời gian nghiên cứu
2.5. Dữ liệu nghiên cứu
Chương 3: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.2. Kết quả xây dựng NTM tại huyện Sơn Dương
3.2.1. Quy hoạch xây dựng NTM
3.2.2. Xây dựng hệ thống giao thông và cơ sở vật chất văn hóa
3.2.3. Chỉnh trang nhà ở dân cư
3.2.4. Hình thức tổ chức sản xuất
3.3. Đánh giá về vai trò của người dân trong xây dựng NTM
3.3.1. Những kết quả đạt được
3.3.2. Tồn tại, hạn chế
3.3.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của người dân trong xây dựng NTM
3.4.1. Chính sách của Nhà nước
3.4.2. Nhận thức của cán bộ các cấp
3.4.3. Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM
3.4.4. Nhận thức của người dân về xây dựng NTM
3.4.5. Điều kiện kinh tế của người dân
3.4.6. Tổ chức triển khai
3.4.7. Thi đua, khen thưởng
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG
4.1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu của vấn đề nghiên cứu
4.1.1. Quan điểm
4.1.2. Định hướng
4.1.3. Mục tiêu
4.2. Các giải pháp để nâng cao vai trò của ngƣời dân trong xây dựng NTM
4.2.1. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và công tác thi đua khen thưởng
4.2.2. Nâng cao chất lượng quy hoạch
4.2.3. Tập trung xây dựng và xây dựng dứt điểm trước những cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân
4.2.4. Xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế với hình thức sản xuất phù hợp với điều kiện và trình độ của người dân nông thôn. Đưa khoa học công nghệ áp dụng vào nông thôn
4.2.5. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
4.2.6. Từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường nông thôn
4.2.7. Sơ kết và tổng kết để rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời cơ chế, chính sách
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Đối với Trung ương
4.3.2. Đối với tỉnh
4.3.3. Đối với huyện
4.3.4. Đối với xã và cộng đồng dân cư
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan