[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục đích của đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở pháp lý của công tác cấp GCNQSD đất.
1.2. Kết quả công tác cấp GCNQSD đất trên thế giới và Việt Nam.
1.2.1. Tình hình cấp GCNQSD đất của một số nước trên thế giới.
1.2.1.1. Pháp
1.2.1.2. Thái Lan
1.2.1.3. Trung Quốc
1.2.2. Lịch sử đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất tại Việt Nam.
1.2.2.1. Thời kỳ trước năm 1945
1.2.2.2. Thời kỳ Mỹ Ngụy tạm chiếm miền Nam (1954 - 1975)
1.2.2.3. Thời kỳ “Dân Chủ Cộng Hoà & Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”
1.2.3. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Việt Nam
1.2.3.1. Kết quả cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo Luật đất đai năm 2003 đến nay
1.2.3.2. Kết quả cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
1.2.3.3. Kết quả cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc.
Chương 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm thực hiện
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Lập Thạch
2.3.2. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Lập Thạch
2.3.2.1. Một số quy định chung về trình tự, thủ tục cấp GCNQSD đất thực hiện tại huyện Lập Thạch
2.3.2.2. Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất huyện Lập Thạch
2.3.3. Đánh giá công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh
2.3.4. Đề xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.4.2. Phương pháp thống kê, so sánh, xử lý số liệu
2.4.3. Phương pháp minh họa bằng biểu, bản đồ:
2.4.4. Phương pháp chuyên gia
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Lập Thạch
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.
3.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
3.1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế.
3.1.2.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội
3.2. Tình hình quản lý đất đai
3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất
3.2.1.1. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại đất.
3.2.1.2. Hiện trạng sử dụng các loại đất
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất
3.2.2.1. Địa giới hành chính
3.2.2.2. Triển khai thi hành luật Đất đai
3.2.2.3. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
3.2.2.4. Công tác quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi dất, chuyển mục dích sử dụng đất.
3.2.2.5. Công tác đo đạt, lập bản đồ địa chính.
3.2.2.6. Công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất.
3.2.2.7. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai
3.2.2.8. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các qui định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 
3.2.2.9. Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai.
3.2.2.10. Công tản lý việc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.
3.2.2.11. Xây dựng hệ thống thông tin đất.
3.2.2.12. Công tác lý tài chính về đất đai và giá đất
3.2.2.13. Công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất.
3.2.2.14. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.
3.2.2.15. Công tác quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai.
3.3. Đánh giá kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất huyện Lập Thạch
3.3.1. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại huyện Lập Thạch.
3.3.1.1. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp thửa đất được đo đạc địa chính, đăng ký đất đai và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp và xây dựng CSDL địa chính
3.3.1.2. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu
3.3.1.3. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp trúng đấu giá QSD đất.
3.3.1. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Lập Thạch
3.3.1.1. Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp.
3.3.1.2. Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất ở
3.3.1.3. Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp
3.3.1.4. Kết quả điều tra các trường hợp thực hiện kê khai đăng ký cấp GCN
3.4. Đánh giá công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ ĐK, cấp GCN
3.4.1. Kết quả và đánh giá, nhận xét một số dự án đăng ký, cấp GCN, lập HSĐC và xây dựng CSDL địa chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3.4.2. Đánh giá thực trạng xây dựng cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
3.5. Phương hướng và giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3.5.1. Phương hướng và mục tiêu của huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác cấp GCNQSD đất.
3.5.2. Những giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
[/tomtat]

Bài viết liên quan