[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại một số nhà máy sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại một số nhà máy sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Tổng quan ngành xi măng
1.1.1. Ngành xi măng trên thế giới
1.1.2 Ngành công nghiệp xi măng tại Việt Nam
1.2 Thực trạng hoạt động của ngành công nghiệp xi măng
1.3 Sơ lược các công nghệ sản xuất xi măng
1.3.1 Công nghệ sản xuất xi măng lò đứng
1.3.2 Công nghệ sản xuất xi măng lò quay
1.4 Các yếu tố môi trường không khí ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân sản xuất xi măng.
1.4.1 Ảnh hưởng của bụi
1.4.2 Ảnh hưởng của nóng ẩm
1.4.3 Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung xóc.
Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
2.2. Nội dung và các chỉ số nghiên cứu
2.2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp thực hiện
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
2.3.2 Phương pháp lấy mẫu và phân tích
2.3.3. Phương pháp tổng hợp và đánh giá số liệu
Chƣơng 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khái quát về tổ chức, quy mô, công nghệ sản xuất của hai nhà máy
3.1.1 Nhà máy xi măng Quán Triều
3.1.2 Nhà máy xi măng Lưu Xá
3.2 Đánh giá kết quả công tác lập ĐTM và việc thực hiện các công tác bảo vệ môi trường của hai nhà máy xi măng trong những năm gần đây
3.2.1 Công tác lập ĐTM và yêu cầu về công tác bảo vệ môi trường khi nhà máy đi vào hoạt động.
3.2.2 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các nhà máy đã được thực hiện
3.3 Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực nghiên cứu
3.3.1 Nhà máy xi măng Quán Triều
3.3.2 Nhà máy xi măng Lưu Xá
3.4 Ước tính tải lượng các chất ô nhiễm
3.4.1 Tính toán tải lượng dựa vào hệ số phát thải
3.4.2. Kết quả tính toán tải lượng phát thải ô nhiễm dựa vào đo đạc thực nghiệm
3.4.3 So sánh với kết quả tính tải lượng bằng phương pháp hệ số.
3.5 Đề xuất các biện pháp quản lý và giảm thiểu tác động từ hoạt động sản xuất của hai nhà máy tới môi trường xung quanh
3.5.1 Các giải pháp quản lý
3.5.2 Các giải pháp kỹ thuật
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan