[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra đánh giá sinh trưởng của loài cây Bạch đàn mô (Eucalyptus urophylla) trồng theo chương trình dự án INNOVGREEN tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra đánh giá sinh trưởng của loài cây Bạch đàn mô (Eucalyptus urophylla) trồng theo chương trình dự án INNOVGREEN tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục đích nghiên cứu      
3. Mục tiêu nghiên cứu       
4. Ý nghĩa đề tài      
Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Khái quát về đối tượng nghiên cứu   
1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.2.1. Những nghiên cứu trên thế giới      
1.2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
1.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
1.3.1. Điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên cứu
1.3.2. Điều kiện dân sinh - kinh tế           
1.3.3. Tình hình sản xuất nông- lâm nghiệp
1.3.4. Nhận xét chung
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3 Nội dung nghiên cứu    
2.4. Phương pháp nghiên cứu        
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu, xử lý và tính toán
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH  
3.1 Kết quả nghiên cứu một số quy luật kết cấu lâm phần       
3.1.1. Kết quả nghiên cứu quy luật phân bố số cây theo đường kính (N/D)  
3.1.2. Kết quả nghiên cứu tương quan Hvn và D1.3
3.1.3. Kết quả nghiên cứu tương quan Dt và D1.3
3.2. Đặc điểm sinh trưởng và tăng trưởng của rừng trồng Bạch đàn tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
3.3. Một số mối quan hệ giữa các chỉ tiêu sản lượng rừng với các nhân tố điều tra 
3.3.1. Kết quả khảo sát mối quan hệ giữa các chỉ tiêu sản lượng và các nhân tố điều tra
3.3.2. Kết quả chọn lọc, kiểm tra thích ứng các phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các chỉ tiêu sản lượng với các nhân tố điều tra cơ bản
3.4. Đề xuất những ứng dụng trong công tác điều tra rừng trồng Bạch đàn cho địa phương
3.4.1. Quy luật cấu trúc đường kính lâm phần
3.4.2. Quy luật tương quan giữa chiều cao với đường kính thân cây  
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ          
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan