[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học Tân Trào


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học Tân Trào
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Đóng góp mới của luận văn về mặt khoa học
5. Cấu trúc luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC
1.1. Cơ sở lý luận về chất lượng trong ngành giáo dục
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về chất lượng giáo dục đào tạo
1.1.2. Mục đích, mục tiêu đào tạo
1.1.3. Nhiệm vụ đào tạo
1.1.4. Sự cần thiết khách quan phải đánh giá chất lượng đào tạo
1.2. Hệ thống quản lý chất lượng trong ngành giáo dục
1.2.1. Kiểm định chất lượng đào tạo
1.2.2. Đánh giá, đo lường chất lượng đào tạo
1.2.3. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý chất lượng đào tạo
1.3. Các mô hình quản lý chất lượng
1.3.1. Mô hình Kiểm tra chất lượng - sự phù hợp (Quality control - conformance QC)
1.3.2. Mô hình kiểm tra chất lượng toàn diện (Total quality control - TQC)
1.3.3. Mô hình quản lý chất lượng đồng bộ (Total Quality Managemetn - TQM)
1.3.4. Các mô hình tổng thể đánh giá quá trình đào tạo
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo
1.4.1. Nhóm các yếu tố bên ngoài
1.4.2. Nhóm các yếu tố bên trong
1.5. Cơ sở thực tiễn về chất lượng đào tạo trong nhà trường
1.5.1. Hệ thống đào tạo và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới
1.5.2. Thực tiễn về chất lượng đào tạo ở Việt Nam
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
2.1. Những câu hỏi được đặt ra khi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập và sử lý số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo
2.3.2. Tiêu chí đánh chất lượng và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo trong đánh giá chất lượng giáo dục Đại học, cao đẳng và TCCN
2.3.3. Quy trình kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
3.1. Giới thiệu Trường Đại học Tân Trào
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
3.1.3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
3.1.4. Quy mô, ngành nghề đào tạo
3.1.5. Qui mô tuyển sinh, đào tạo
3.1.6. Hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ
3.1.7. Hợp tác quốc tế
3.1.8. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính
3.1.9. Thuận lợi và khó khăn
3.2. Công tác quản lý
3.2.1. Các hồ sơ phục vụ có kế hoạch công tác
3.2.2. Những văn bản cần trong quản lý
3.3. Đánh giá chất lượng đào tạo của trường đại học Tân Trào giai đoạn 2009-2012
3.3.1. Lựa chọn phương pháp đánh giá
3.3.2. Nội dung đánh giá
3.4. Kết quả đánh giá
3.4.1. Đánh giá chất lượng đào tạo theo đánh giá trong
3.4.2. Đánh giá chất lượng đào tạo theo đánh giá ngoài
3.4.3. Kết luận
Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO TRONG THỜI GIAN TỚI
4.1. Những căn cứ định hướng cho việc xác định các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Tân Trào
4.1.1. Định hướng, chủ trương của Trường Đại học Tân Trào đến năm 2020
4.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Tân Trào trong thời gian tới
4.2.1. Đổi mới Phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh
4.2.2. Giải pháp về chương trình đào tạo
4.2.3. Giải pháp về dội ngũ giáo viên
4.2.4. Giải pháp về công tác học sinh, sinh viên
4.2.5. Giải pháp về thông tin thƣ viện
4.2.6. Giải pháp về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo
4.2.7. Các giải pháp về tài chính
4.3. Kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Tân Trào
4.4. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan