[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và đóng góp của luận văn
5. Bố cục của luận văn
Chương 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
1.1. Một số vấn đề cơ bản về trang trại
1.1.1. Khái niệm về trang trại và kinh tế trang trại
1.1.2. Phân loại trang trại
1.1.3. Những tiêu chí xác định kinh tế trang trại
1.1.4. Những đặc trưng cơ bản của kinh tế trang trại
1.1.5. Những yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế trang trại
1.1.6. Ý nghĩa kinh tế - xã hội - môi trường của trang trại
1.2. Cơ sở thực tiễn về phát triển kinh tế trang trại
1.2.1 .Tình hình phát triển kinh tế trang trại của một số nước trên thế giới
1.2.2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại của Việt Nam
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp tiếp cận
2.2.2. Chọn điểm nghiên cứu
2.2.3. Thu thập tài liệu
2.2.4. Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu
2.2.5. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất của trang trại
Chương 3. THỰC TRẠNG KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI TỈNH TUYÊN QUANG
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên của tỉnh Tuyên Quang
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang
3.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3.2.1. Phân loại các trang trại theo các loại hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3.2.2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại tại tỉnh Tuyên Quang
3.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế trang trại tại tỉnh Tuyên Quang
3.3.1. Những thành tựu đã đạt được
3.3.2. Những mặt còn hạn chế
Chương 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI TỈNH TUYÊN QUANG
4.1. Những quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế trang trai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4.1.2. Định hướng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4.2. Một số giải pháp chủ yếu cho phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4.2.1. Giải pháp về vốn đầu tư cho trang trại
4.2.2. Giải pháp về đất đai
4.2.3. Giải pháp về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế trang trại
4.2.4. Giải pháp trong công tác khuyến nông - lâm và chuyển giao kỹ thuật đến hộ nông dân
4.2.5. Giải pháp về vấn đề lao động của trang trại
4.2.6. Giải pháp trong việc hoàn thiện các chính sách tác động
4.2.7. Giải pháp về tiêu thụ sản phẩm
4.2.8. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với kinh tế trang trại
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Đối với Nhà nước các cấp, các ngành Trung ương
4.3.2. Đối với các cấp, ngành địa phương của tỉnh
4.3.3. Đối với các chủ trang trại
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan