[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp thu hút nguồn vốn ODA vào tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp thu hút nguồn vốn ODA vào tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIỆT NAM
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIỆT NAM TIẾNG ANH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ODA
1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại ODA
1.1.1. Khái niệm ODA
1.1.2. Đặc điểm cơ bản của ODA
1.1.3. Phân loại ODA
1.2. Vai trò của ODA
1.2.1. Bổ sung cho nguồn vốn
1.2.2. Chuyển giao thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại
1.2.3. Nâng cao đời sống, phát triển nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường
1.2.4. Giúp các nước đang phát triển hoàn thiện cơ cấu kinh tế, cải cách hành chính, hỗ trợ xây dựng chính sách và thể chế
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn ODA
1.3.1. Từ phía các nhà tài trợ
1.3.2. Từ phía nhận tài trợ
1.4. Kinh nghiệm của một số quốc gia, tỉnh thành về thu hút vốn ODA và bài học rút ra cho Tuyên Quang
1.4.1. Kinh nghiệm thu hút ODA của một số tỉnh thành
1.4.2. Bài học rút ra cho tỉnh Tuyên Quang
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu của đề tài
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin, số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ODA TẠI TỈNH TUYÊN QUANG TRONG THỜI GIAN QUA (2011 - 2013)
3.1. Thuận lợi và khó khăn của tỉnh Tuyên Quang trong thu hút ODA
3.1.1. Điều kiện tự nhiên, dân số của tỉnh Tuyên Quang
3.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh Tuyên Quang
3.1.3. Thuận lợi và khó khăn trong thu hút ODA của tỉnh Tuyên Quang
3.2. Những nhân tố từ phía các nhà tài trợ ảnh hưởng đến thu hút ODA của tỉnh Tuyên Quang
3.2.1. Mục tiêu chiến lược cung cấp ODA của nhà tài trợ
3.2.2. Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội phía nhà tài trợ
3.2.3. Mối quan hệ kinh tế - chính trị giữa nhà tài trợ và Tỉnh
3.3. Thực trạng công tác thu hút vốn ODA trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3.3.1. Tình hình thu hút vốn ODA
3.3.2. Thực hiện giải ngân vốn ODA
3.4. Những chính sách, biện pháp Tuyên Quang áp dụng để tăng cường thu hút ODA
3.4.1. Quy hoạch
3.4.2. Giải phóng mặt bằng
3.4.3. Bố trí vốn đối ứng của tỉnh
3.5. Đánh giá về thu hút vốn ODA trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3.5.1. Những kết quả đạt được
3.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT, VỐN ODA CỦA TỈNH TUYÊN QUANG
4.1. Định hướng về tăng cường thu hút ODA tại tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới
4.1.1. Phương hướng phát triển KT - XH của tỉnh Tuyên Quang
4.1.2. Các mục tiêu chủ yếu
4.1.3. Định hướng tăng cường thu hút vốn ODA tại tỉnh Tuyên Quang
4.2. Mục tiêu và quan điểm tăng cường thu hút vốn ODA tại tỉnh Tuyên Quang
4.2.1. Mục tiêu thu hút nguồn vốn ODA
4.2.2. Quan điểm tăng cường thu hút vốn ODA tại tỉnh Tuyên Quang
4.3. Các giải pháp tăng cường thu hút vốn ODA tại tỉnh Tuyên Quang
4.3.1. Nâng cao hiệu quả đầu tư
4.3.2. Có chiến lược đầu tư rõ ràng và hợp lý
4.3.3. Nâng cao năng lực của ban quản lý dự án
4.3.4. Tăng cường theo dõi đối với việc triển khai và thực hiện dự án ODA
4.3.5. Tăng tốc độ giải ngân
4.3.6. Tăng tiến độ giải phóng mặt bằng
4.4. Một số kiến nghị, điều kiện để thực hiện giải pháp
4.4.1. Các kiến nghị chủ yếu
4.4.2. Các điều kiện thực hiện thành công các giải pháp về ODA
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan