[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp của Luận văn
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỐN ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP
1.1. Cơ sơ lý luận về vốn đầu tư vào nông nghiệp
1.1.1. Khái niệm và những đặc trưng của vốn đầu tư phát triển nông nghiệp
1.1.2. Vai trò của vốn đầu tư phát triển nông nghiệp
1.1.3. Nội dung đầu tư phát triển nông nghiệp
1.1.3.1. Đầu tư theo ngành
1.1.3.2. Đầu tư theo từng lĩnh vực
1.1.3.3. Đầu tư theo vùng
1.1.3.4. Đầu tư phát triển nông nghiệp theo thành phần kinh tế
1.2. Cơ sở thực tiễn thu hút vốn đầu tư nông nghiệp
1.2.1. Thực tiễn thu hút đầu tư nông nghiệp trên thế giới
1.2.2. Thực tiễn thu hút đầu tư nông nghiệp tại một số tỉnh ở Việt Nam
1.2.3. Bài học kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư nông nghiệp cho tỉnh Tuyên Quang
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả
2.2.2.2. Phương pháp so sánh, đối chiếu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.3.1. Phương pháp phân tổ thống kê
2.2.3.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích tư liệu khoa học
2.2.3.3. Mô hình SWOT
2.3. Một số chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TỈNH TUYÊN QUANG
3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang ảnh hưởng đến đầu tư phát triển nông nghiệp
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Địa chất
3.1.1.3. Khí hậu
3.1.1.4. Điều kiện địa hình
3.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2009-2013
3.2. Thực trạng thu hút vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2009-2013
3.2.1. Một số chính sách đầu tƣ phát triển nông nghiệp
3.2.1.1. Chính sách ruộng đất
3.2.1.2. Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
3.2.1.3. Chính sách thị trường và tiêu thụ sản phẩm
3.2.1.4. Chính sách khoa học - kỹ thuật
3.2.1.5. Chính sách xã hội nông thôn
3.2.2. Thực trạng thu hút vốn đầu cho lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang
3.2.2.1. Kết quả thực hiện các nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp
3.2.2.2. Thực trạng thực hiện các biện pháp thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp
3.3. Đánh giá chung về thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ở tỉnh Tuyên Quang
3.3.1. Những mặt tích cực
3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THU HUT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH TUYÊN QUANG
4.1. Định hướng phát triển nông nghiệp và chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 và năm 2020
4.1.1. Định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Tuyên Quang
4.1.1.1. Phát triển ngành nông nghiệp
4.1.1.2. Ngành lâm nghiệp
4.1.2. Phương hướng thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp
4.1.2.1. Dự báo nhu cầu vốn cho mục tiêu phát triển nông nghiệp của tỉnh Tuyên Quang
4.1.2.2. Định hướng thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ở tỉnh Tuyên Quang
4.2. Các giải pháp chủ yếu thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ở tỉnh Tuyên Quang
4.2.1. Các giải pháp chung
4.2.1.1. Hoàn thiện quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh
4.2.1.2. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách thu hút, sử dụng vốn đầu tư phát triển nông nghiệp
4.2.1.3. Tăng cường sự gắn kết giữa thu hút và sử dụng vốn đầu tư
4.2.2. Các giải pháp cụ thể
4.2.2.1. Thu hút vốn ngân sách nhà nước và tín dụng ưu đãi
4.2.2.2. Thu hút vốn đầu tư của các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh và của dân cư
4.2.2.3. Các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài
4.2.3. Các giải pháp điều kiện
4.2.3.1. Ổn định môi trường kinh tế
4.2.3.3. Đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn
4.2.3.4. Tăng cường thu hút, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp
4.2.3.5. Tăng cường vận động xúc tiến đầu tư
4.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan