[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
1.1. Tổng quan về công tác giải phóng mặt bằng
1.1.1. Khái quát chung
1.1.2. Các khái miện cụ thể
1.2. Đặc điểm của công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB
1.2.1. Phẩn bổ lại tài nguyên đất, chuyên đổi mục đích sử dụng đất
1.2.2. Mối quan hệ giữa nhà nước - nhà đầu tư - người bị thu hồi đất
1.2.3. Thu hồi đất mang tính chất bắt buộc bằng quyết định hành chính
1.2.4. Tính đa dạng và phức tạp của công tác GPMB
1.3. Nội dung của công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi thu hồi đất
1.3.1. Đối tượng được bồi thường
1.3.2. Điều kiện được bồi thường
1.3.3. Về chính sách bồi thường đất và tài sản, vật kiến trúc
1.3.4. Chính sách hỗ trợ
1.3.5. Chính sách tái định cư
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với người dân khi Nhà nước thu hồi đất
1.4.1. Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.4.2. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1.4.3. Công tác giao đất, cho thuê đất
1.4.4. Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chính sách về đất đai
1.4.5. Yếu tố giá đất và định giá đất
1.5. Chính sách giải phóng mặt bằng tại Việt Nam
1.5.1. Chính sách ở Việt Nam trước luật đất đai 2003
1.5.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai 2003
1.5.3. Nhận xét, đánh giá
1.6. Thực tiễn của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1.6.1. Thực trạng bồi thường GPMB tại Việt Nam
1.6.2. Công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC ở một số nước trên thế giới
1.6.3. Kinh nghiệm về công tác GPMB tại một số nước áp dựng vào Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp chuyên gia
2.2.3. Phương pháp chọn mẫu và số lƣợng mẫu điều tra
2.2.4. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu điều tra
2.2.5. Phương pháp tham khảo và kế thừa các tài liệu liên quan đến đề tài
2.2.6. Phương pháp phân tích thống kê
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích
2.3.1. Bồi thường đất
2.3.2. Bồi thường tài sản, vật kiến trúc
2.3.3 Hỗ trợ đất
2.3.4. Số lao động mất việc làm do bị thu hồi đất
2.3.5. Vấn đề thu nhập của các hộ bị thu hồi đất
2.3.6. Vấn đề an ninh trật tự của các hộ sau khi bị thu hồi đất
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN (2011 - 2013)
3.1. Vài nét về tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Địa hình, đất đai, sông ngòi, khí hậu
3.1.3. Dân cư và phân bố dân cư
3.1.4. Về tài nguyên khoáng sản
3.1.5. Phát triển kinh tế của tỉnh
3.1.6. Môi trường nhân lực
3.2. Công tác GPMB ở Tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 - 2013
3.2.1. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thu hồi đất
3.2.2. Kết quả thực hiện công tác GPMB 3 năm (2011-2013)
3.2.3. Tóm tắt tiến độ công tác GPMB một số dự án trọng điểm địa bàn tỉnh
3.3. Những nhân tố tác độại tỉnh Thái Nguyên 2011-2013
3.3.1. Nhân tố tích cực (ưu điểm)
3.3.2. Nhân tố tiêu cực (tồn tại hạn chế)
3.4. Kết quả nghiên cứu công tác GPMB tại tỉnh Thái Nguyên
3.4.1. Tóm tắt dự án nghiên cứu
3.4.2. So sánh kết 3 trường hợp nghiên cứu 
3.5. Bài học kinh nghiệm
3.5.1. Vai trò quan trọng của Ban công tác
3.5.2. Đề xuất qui trình GPMB phù hợp với thực tế
3.5.3. Nguyên tắc công khai minh bạch là một trong những yếu tố tiên quyết
3.5.4. Tính chuyên nghiệp của ban công tác
3.5.5. Sự phối hợp giữa các ban ngành rất quan trọng
Chương 4: GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Quan điểm định hướng và mục tiêu tổng quát
4.2. Các giải pháp đẩy nhanh công tác GPMB tại tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Các nhóm giải pháp chung
4.2.2. Giải pháp cụ thể
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Đối với Trung ương
4.3.2. Đối với địa phương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan