[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tương và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Cơ sở lý luận về Ngân sách nhà nước
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2. Vai trò của ngân sách nhà nước và vai trò quản lý chi ngân sách nhà nước
1.1.3. Đặc điểm của Ngân sách nhà nước và đặc điểm của quản lý chi ngân sách nhà nước
1.1.4. Các nội dung liên quan đến quản lý chi NSNN
1.1.5. Nội dung cơ bản của công tác quản lý chi ngân sách nhà nước
1.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi ngân sách nhà nước
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm của các địa phương
1.2.2. Bài học rút ra từ việc nghiên cứu kinh nghiệm của các địa phương trên
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
3.1. Đặc điểm tình hình cơ bản của tỉnh Tuyên Quang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, từ năm 2010 đến năm 2012
3.2.1. Thực trạng công tác xây dựng tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3.2.2. Thực trạng công tác lập và phân bổ dự toán (bao gồm chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)
3.2.3. Thực trạng công tác quyết toán chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, từ năm 2010 đến năm 2012
3.4.1. Về hệ thống văn bản của nhà nước
3.4.2. Tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý Ngân sách Nhà nước
3.4.3. Về trình độ phát triển kinh tế - xã hội
3.3. Đánh giá về công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, từ năm 2010 đến năm 2012
3.3.1. Những kết quả đạt được
3.3.2. Những tồn tại
3.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại
Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
4.1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4.1.1. Quan điểm hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước ở tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới
4.1.2. Định hướng hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước ở tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới
4.1.3. Mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4.2. Giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4.2.1. Đối với hệ thống văn bản ban hành xây dựng định mức phân bổ chi NSNN trình độ phát triển kinh tế - xã hội
4.2.2. Củng cố tổ chức bộ máy quản lý chi ngân sách nhà nước
4.2.3. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính
4.3.2. Kiến nghị đối với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan