[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể, Bắc Kạn


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể, Bắc Kạn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tương và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm đầu tư xây cơ bản
1.1.2. Vai trò, đặc điểm của đầu tư xây dựng cơ bản
1.2. Vốn NSNN cho đầu tư XDCB
1.3. Quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản
1.3.1. Nội dung quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản
1.3.2. Yêu cầu quản lý vốn đầu tư từ NSNN
1.3.3. Ưu và nhược điểm khi sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN
1.4. Quy trình lập kế hoạch, phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn đầu tư
1.4.1. Lập kế hoạch
1.4.2. Phân bổ vốn
1.4.3. Giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư
1.4.4. Thẩm tra và thông báo danh mục dự án và vốn đầu tư
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho đầu tư xây dựng cơ bản
1.5.1. Các nhân tố chủ quan của địa phương và đơn vị thực hiện đầu tư
1.5.2. Các chính sách kinh tế của Trung ương và của địa phương
1.5.3. Công tác tổ chức quản lý vốn đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng
1.6. Kinh nghiệm quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn NSNN cho đầu tư XDCB
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu
2.2.2. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo
2.2.3. Phương pháp phân tích thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức
2.3. Các tiêu chí đánh giá công tác quản lý sử dụng vốn NSNN cho đầu tư XDCB
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
3.1.2. Đặc điểm Kinh tế- Xã hội giai đoạn 2009-2013
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
3.2. Thực trạng hoạt động đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN giai đoạn 2009-2012 trên địa bàn huyện Ba Bể
3.3. Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN cho các dự án trên địa bàn huyện Ba Bể
3.3.1. Quản lý vốn đầu tư từ NSNN cho các dự án trên địa bàn huyện Ba Bể
3.3.2. Quản lý quy hoạch, kế hoạch
3.3.3. Quản lý phân bổ vốn NSNN cho các công trình
3.3.4. Quản lý trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng
3.3.5. Quản lý quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản
3.3.6. Bộ máy quản lý dự án
3.4. Hiệu quả sử dụng trên địa bàn huyện Ba Bể từ việc hoàn thiện cơ chế quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản
3.5. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức trong quản lý NSNN cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể
3.5.1. Sử dụng thế mạnh nắm bắt cơ hội (SO)
3.5.2. Sử dụng thế mạnh để vượt qua thách thức (ST)
3.5.3. Vượt qua điểm yếu để tận dụng cơ hội (WO)
3.5.4. Tối thiểu hóa điểm yếu để tránh những đe dọa (WT)
3.6. Đánh giá kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý nguồn vốn NSNN cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể
3.6.1. Kết quả đạt được
3.6.2. Những tồn tại
3.7. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở HUYỆN BA BỂ
4.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Ba bể giai đoạn 2013 - 2015 định hướng đến năm 2020
4.1.1. Giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015
4.1.2. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020
4.2. Hệ thống hóa quan đểm về hoàn thiện công tác quản lý vốn NSNN, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN cho đầu tư XDCB.
4.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý NSNN cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể
4.3.1. Về quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch đề ra
4.3.2. Về cơ chế quản lý triển khai dự án, quản lý các dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình
4.3.3. Đổi mới cơ chế quản lý vốn
4.3.4. Chú trọng công tác đào tạo
4.3.5. Nâng cao chất lượng giải phóng mặt bằng, tái định cư
4.4. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan