[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp giảm nghèo cho hộ nông dân ở huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp giảm nghèo cho hộ nông dân ở huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu
6. Những đóng góp mới của luận văn
7. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM NGHÈO
1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đói
1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2.1. Tình hình nghèo đói trên thế giới
1.2.2. Kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo của Trung Quốc
1.2.3. Kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo của Malaysia
1.2.4. Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo của Việt Nam
1.2.5. Nguyên nhân dẫn đến đói nghèo ở Việt Nam
1.2.6. Những giải pháp trong chiến lược xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam
1.2.7. Bài học kinh nghiệm về giảm nghèo ở huyện Hàm Yên
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Cơ sở phương pháp luận
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO CHO HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của huyện Hàm Yên
3.2. Thực trạng về thu nhập của hộ nông dân nghèo tại huyện Hàm Yên
3.2.1. Thực trạng giảm nghèo của huyện
3.2.2. Thực trạng về giảm nghèo của nhóm hộ điều tra
3.2.3. Phân tích nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo của hộ nông dân trên địa bàn huyện
Chương 4: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO CHO HỘ NÔNG DÂN HUYỆN HÀM YÊN - TỈNH TUYÊN QUANG
4.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
4.1.1. Định hướng phát triển chung của huyện
4.1.2. Những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể
4.2. Một số giải pháp giảm nghèo cho hộ nông dân
4.2.1. Những giải pháp về kinh tế
4.2.2. Những giải pháp về quá trình tổ chức thực hiện
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan