[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm đội ngũ lao động và chất lượng đội ngũ lao động
1.1.2. Vai trò của đội ngũ lao động và chất lượng của nó đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đối với sự phát triển của ngành Bưu điện nói riêng
1.1.3. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đội ngũ lao động
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ lao động
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của một số nước trên thế giới
1.2.2. Bài học kinh nghiệm áp dụng cho Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin
2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh số lượng cán bộ
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng; kết hợp chỉ tiêu định lượng và chỉ tiêu định tính
Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Khái quát về Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức
3.2. Thực trạng đội ngũ lao động và chất lượng đội ngũ lao động tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.1. Cơ cấu lao động tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.2. Chất lượng đội ngũ lao động của Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.3. Các biện pháp mà Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện để nâng cao chất lượng đội ngũ lao động
3.3. Đánh giá chung về chất lượng đội ngũ lao động tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
3.3.1. Những thành công bước đầu
3.3.2. Những điểm còn tồn tại
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC
4.1. Quan điểm, phương hướng, mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
4.1.1. Quan điểm
4.1.2. Mục tiêu
4.1.3. Phương hướng
4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
4.2.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn lao động
4.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân viên
4.2.3. Hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng phát triển nhân viên
4.2.4. Hoàn thiện việc đánh giá năng lực thực hiện công việc của người lao động
4.2.5. Đảm bảo các chế độ đãi ngộ và phúc lợi
4.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với người lao động và nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động đối với sự phát triển của ngành Bưu điện nói chung và đối với công việc được giao
4.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan