[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp mới của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về chất lƣợng nguồn nhân lực
1.1.1. Nguồn nhân lực
1.1.2. Chất lượng nguồn nhân lực
1.1.3. Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực của doanh nghiệp
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực của DN
1.2. Cơ sở thực tiễn về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của DN
1.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1.2.2. Kinh nghiệm thực tiễn về nâng cao chất lượng NNL của doanh DN
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.3. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Thực trạng về cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG được đánh giá bằng các chỉ tiêu sau:
2.3.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG được đánh giá bằng các chỉ tiêu sau:
Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
3.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
3.1.1. Thông tin chung
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
3.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
3.1.5. Trách nhiệm, nhiệm vụ của các bộ phận
3.1.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013
3.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
3.2.1. Thực trạng số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực tại Công ty.
3.2.2. Thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
3.3.1. Tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nhân lực
3.3.2. Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp
3.3.3. Thời gian làm việc, nghỉ ngơi
3.3.4. Điều kiện làm việc
3.3.5. Đời sống tinh thần của người lao động
3.3.6. Giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp
3.4. Đánh giá chung về chất lượng nguồn nhân lực của Công ty
3.4.1. Ưu điểm, nguyên nhân
3.4.2. Hạn chế, nguyên nhân
Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
4.1. Phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trong những năm tới
4.1.1. Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2014- 2020
4.1.2. Mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty
4.1.3. Phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty
4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty
4.2.1. Đổi mới công tác quy hoạch, tuyển dụng nguồn nhân lực
4.2.2. Đổi mới công tác đánh giá, sắp xếp, phân công nguồn nhân lực
4.2.3. Đổi mới công tác đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực
4.2.4. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách tạo động lực cho nguồn nhân lực
4.2.5. Hoàn thiện môi trường làm việc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quan hệ lao động hài hòa
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan