[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.1.2. Các cấp độ năng lực cạnh tranh
1.1.2.1. Năng lực cạnh tranh quốc gia
1.1.2.2. Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp
1.1.2.3. Năng lực cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ
1.1.3. Vai trò của việc nâng cao năng lực cạnh tranh
1.1.4. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.1.5.1. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.1.5.2. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.2. Kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.2.1. Trên thế giới
1.2.1.1. Kinh nghiệm của tập đoàn điện khí điện tử Siemens
1.2.1.2. Kinh nghiệm cạnh tranh của các doanh nghiệp tại Nhật Bản
1.2.2. Tại Việt Nam
1.2.2.1. Kinh nghiệm của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1
1.2.2.2. Kinh nghiệm của Công ty cổ phần xây dựng giao thông 1 tại Thái Nguyên
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.1.1. Thu thập số liệu sơ cấp
2.2.1.2. Thu thập số liệu thứ cấp
2.2.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.2.3.1. Phương pháp thống kê mô tả
2.2.3.2. Phương pháp phân tích so sánh
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu định lượng
2.3.1.1. Tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp
2.3.1.2. Thị phần của doanh nghiệp trên thị trường
2.3.1.3. Tỷ số về khả năng sinh lời
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu định tính
2.3.2.1. Uy tín thương hiệu
2.3.2.2. Kinh nghiệm
Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2008 – 2012
3.1. Tổng quan về Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Thái Nguyên
3.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
3.1.4. Lĩnh vực kinh doanh và thị trường hoạt động
3.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2008-2012
3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty
3.2.1. Nhóm chỉ tiêu định lượng
3.2.1.1. Tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp
3.2.1.2. Thị phần của doanh nghiệp
3.2.1.3. Tỷ số về khả năng sinh lời
3.2.2. Nhóm chỉ tiêu định tính
3.2.2.1. Uy tín thương hiệu
3.2.2.2. Kinh nghiệm
3.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty
3.3.1. Các nhân tố bên trong
3.3.1.1. Về nguồn nhân lực
3.3.1.2. Về nguồn lực tài chính
3.3.1.3. Về trình độ công nghệ
3.3.1.4. Về kinh nghiệm thi công xây lắp và đảm bảo chất lượng công trình
3.3.1.5. Trình độ tổ chức quản trị doanh nghiệp và chính sách chiến lược của công ty
3.3.2. Các nhân tố bên ngoài
3.3.2.1. Về người cung ứng
3.3.2.2. Về khách hàng
3.3.2.3. Về đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành
3.3.2.4. Về đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
3.3.2.5. Chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nƣớc
3.3.2.6. Bối cảnh quốc tế và sự tiến bộ khoa học kỹ thuật
3.4. Đánh giá hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong thời gian qua
3.4.1. Ưu điểm
3.4.2. Hạn chế
3.4.3. Nguyên nhân
3.4.3.1. Nguyên nhân khách quan
3.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan
Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THÁI NGUYÊN
4.1. Mục tiêu phát triển và phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty
4.1.1. Mục tiêu phát triển của công ty
4.1.2. Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty
4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty
4.2.1. Giải pháp về quản trị doanh nghiệp
4.2.2. Giải pháp về sản phẩm
4.2.3. Giải pháp về việc phát triển các nguồn lực của doanh nghiệp
4.2.4. Giải pháp về hoạt động nghiên cứu phát triển
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan