[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp định giá đất hàng loạt đất ở đô thị tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp định giá đất hàng loạt đất ở đô thị tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu của đề tài:
Chương 1 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về giá đất và cơ sở khoa học của định giá hàng loạt các thửa đất
1.1.1. Tổng quan về giá đất
1.1.2. Định giá đất, định giá đất trong mối quan hệ với mục đích sử dụng đất
1.1.3. Định giá hàng loạt và định giá đến từng thửa đất hàng năm
1.2. Định giá hàng loạt và ứng dụng GIS trong định giá hàng loạt
1.2.1. Tổng quan về xây dựng vùng giá đất, vùng giá trị đất đai phục vụ định giá đất trên cơ sở ứng dụng GIS
1.2.2. Vùng giá đất theo đường phố và vị trí đường phố
1.2.3. Xây dựng vùng giá đất, giá trị đất đai theo đường phố và vị trí đường phố
1.2.4. Xây dựng thông tin vùng giá trị
1.3. Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý GIS
1.3.1 Khái niệm về GIS
1.3.2. Thành phần của GIS
1.3.3. Chức năng của GIS
1.3.4. Ứng dụng của GIS
1.4. Giới thiệu về cơ sở dữ liệu GIS và phần mềm ARCGIS
1.4.1.Dữ liệu GIS và tổ chức CSDL GIS
1.4.2 Giới thiệu về phần mềm Arcgis
1.5. Ứng dụng GIS vào xác định giá đất trên thế giới và Việt Nam
1.5.1. Ứng dụng GIS vào xác định giá đất trên thế giới
1.5.2. Ứng dụng GIS vào xác định giá đất tại Việt Nam
1.6. Vấn đề nghiên cứu và ý nghĩa
Chương 2 : NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu.
2.2.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội tại phường Đống Đa thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc.
2.2.2. Tình hình quản lý đất đai và tư liệu bản đồ phục vụ nghiên cứu
2.2.3. Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa chính và các dữ liệu phục vụ định giá đất
2.2.4. Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa chính mở rộng phục định giá đất
2.2.5. Ứng dụng GIS và ma trận tương quan xây dựng vùng giá đất chi tiết
2.2.6. Phân tích các kết quả và những kiến nghị
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp, điều tra bổ sung thông tin thửa đất
2.3.2. Phương pháp thống kê, phân tích, xử lý số liệu và tổng hợp số liệu
2.3.3. Ứng dụng công nghệ GIS trong, phân tích, xử lý số liệu và xây dựng vùng giá đất, vùng giá trị đất đai
2.3.4. Phương pháp chuyên gia
Chương 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Các nguồn tài nguyên
3.1.3. Kinh tế - xã hội
3.2. Tình hình quản lý đất đai và tư liệu bản đồ phục vụ nghiên cứu
3.2.1 Tình hình quản lý đất đai
3.2.2. Tình hình tư liệu bản đồ phường Đống Đa
3. 3. Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa chính và các dữ liệu phục vụ định giá đất
3.3.1. Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa chính.
3.3.2. Xây dựng hệ thống giao thông
3.4. Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa chính mở rộng phục định giá đất
3.4.1. Xây dựng vùng dân cư (đất ở) theo hệ thống giao thông
3.4.2. Xây dựng giá trị đất ở theo hệ thống giao thông
3.4.3. Xây dựng vùng dân cư chi tiết theo vị trí
3.5.Ứng dụng GIS và ma trận tương quan xây dựng vùng giá đất chi tiết
3.5.1. Ứng dụng GIS xây dựng vùng giá đất chi tiết theo quy định.
3.5.2. Ứng dụng GIS và ma trận tương quan xây dựng vùng giá đất thực tế chi tiết
3.6. Phân tích các kết quả và những kiến nghị
1.6.1. Phân tích các kết quả xây dựng vùng giá trị đất đai
1.6.2. Phân tích các kết quả xây dựng tương quan vị trí trong xác định giá đất thực tế
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan