[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiệu quả của một số chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM thứ cấp) trong xử lý môi trường chăn nuôi gà tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiệu quả của một số chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM thứ cấp) trong xử lý môi trường chăn nuôi gà tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
2.MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
3. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI
4. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
4.1. Ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học
4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Chất thải chăn nuôi
1.1.2. Đặc tính của chất thải chăn nuôi
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Thực trạng chăn nuôi trên thế giới
1.2.2. Thực trạng chăn nuôi tại Việt Nam
1.3. Cơ sở pháp lý
1.4. Tổng quan về công nghệ vi sinh vật hữu hiệu EM
1.4.1. Giới thiệu về vi sinh vật hữu hiệu EM
1.4.2. Thành phần và quá trình hoạt động của các vi sinh vật trong chế phẩm EM
1.4.3. Các dạng EM và công dụng của chúng
1.4.4.Tình hình nghiên cứu và ứng dụng chế phẩm EM trên thế giới và tại Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH
2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.4.1. Phương pháp điều tra phỏng vấn
2.4.2. Phương pháp xác định lượng phân thải ra của hai giống gà: gà siêu trứng và gà broiner trong các thí nghiệm nghiên cứu
2.4.3. Phương pháp đánh giá khả năng xử lý chất thải chăn gà bằng đệm lót sinh học
2.4.4. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của việc sử dụng chế phẩm trong chăn nuôi
2.4.5. Phương pháp xử lý số liệu
2.4.6. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tình hình chăn nuôi gia cầm, mục đích sử dụng và xử lý chất thải chăn nuôi gà tại các nông hộ trong tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.1.Tình hình chăn nuôi gia cầm của tỉnh vĩnh phúc
3.1.3. Tình hình sử dụng phân gia cầm tại các nông hộ
3.1.4. Tình hình xử lý chất thải chăn nuôi gà ở Vĩnh Phúc
3.2. Kết quả xác định lượng phân thải ra của hai giống gà: gà siêu trứng và gà Broiler trong các thí nghiệm nghiên cứu
3.2.1. Lượng phân của số gà trong thí nghiệm
3.2.2. Lượng phân gà ước tính cho cả huyện Tam Đảo
3.3. Đánh giá khả năng xử lý chất thải chăn gà bằng đệm lót sinh học
3.3.1. Đánh giá khả năng xử lý khí độc H2S, NH3 trong chất thải chăn nuôi
3.3.2. Đánh giá hàm lượng đạm, phốtpho, kali tổng số và độ ẩm trong chất thải chăn nuôi
3.3.3. Đánh giá hàm lượng vi sinh vật trong chất thải chăn nuôi
3.4. Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng chế phẩm trong chăn nuôi gà đẻ
3.4.1. Hiệu quả đẻ trứng và lượng thức ăn tiêu tốn
3.4.2. Hiệu kinh tế của việc chăn nuôi trên nền đệm lót
3.4.3. Nhận xét của người dân về hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi bằng đệm sinh học
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan