[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử lý nước thải đô thị tại Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử lý nước thải đô thị tại Hà Nội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát
2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa của đề tài
4.1. Ý nghĩa khoa học
4.2. Ý nghĩa thực tiễn
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận khoa học
1.2. Cơ sở pháp lý
1.3. Hiện trạng nguồn thải và công nghệ xử lý nước thải đô thị tại Hà Nội
1.4. Tổng quan về công nghệ xử lý nước thải bằng MBR
1.4.1. Giới thiệu về MBR
1.4.2. Nguyên lý hoạt động hệ thống MBR hiếu khí dạng đặt ngập
1.4.3. Động học của quá trình vận hành hệ thống MBR hiếu khí dạng đặt ngập
1.4.4. Ưu điểm và nhược điểm công nghệ MBR so với công nghệ bùn hoạt tính truyền thống
1.4.5. Hệ thống kết hợp AO – MBR trong xử lý nước thải
1.5. Tình hình nghiên cứu ứng dụng MBR trong nước và trên thế giới
1.5.1. Tình hình nghiên cứu ứng dụng MBR trên thế giới
1.5.2. Tình hình nghiên cứu ứng dụng MBR trong nước
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Đánh giá chất lượng nước thải đô thị Hà Nội
2.2.2. Thiết lập mô hình thí nghiệm AO - MBR mô phỏng quá trình hoạt động để xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư.
2.2.3. Đề xuất sơ đồ công nghệ sinh học AO - MBR để xử lý một số loại nước thải đô thị dựa trên cơ sở của đối tượng đã được nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá chất lượng nước thải đô thị Hà Nội
3.1.1. Nguồn thải và tính chất nước thải ở Hà Nội
3.1.1.1. Nước thải sinh hoạt
3.1.1.2. Nước thải công nghiệp
3.1.1.3. Nước thải bệnh viện
3.1.2. Hệ thống thoát nước ở Hà nội
3.1.3. Kết quả khảo sát nhà máy XLNT Kim Liên
3.2. Ứng dụng mô hình AO - MBR để xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư.
3.2.1. Kết quả khảo sát các thành phần chính nước thải đầu vào
3.2.2. Kết quả tổng hợp thông số vận hành mô hình
3.2.3. Đánh giá quá trình làm việc của mô hình
3.2.3.1. Bùn sinh học
3.2.3.2. Tỷ lệ thức ăn và vi sinh vật F/M
3.2.3.3. Hàm lượng chất rắn lơ lửng SS
3.2.3.4. Oxy hòa tan, pH, nhiệt độ
3.2.4. Đánh giá hiệu quả xử lý của mô hình
3.2.4.1. Hiệu quả xử lý chất hữu cơ COD
3.2.4.2. Hiệu quả xử lý Nitơ
3.2.4.3. Hiệu quả xử lý Photpho
3.2.4.4. Hiệu quả xử lý vi khuẩn
3.2.4.5. Kiểm soát độ kiềm
3.2.5. Kết quả chung và đánh giá hiệu quả xử lý mô hình
3.2.6. So sánh hiệu quả xử lý của mô hình thí nghiệm với hiệu quả xử lý nhà máy XLNT Kim Liên
3.3. Đề xuất sơ đồ công nghệ sinh học AO - MBR để xử lý một số loại nước thải đô thị dựa trên cơ sở của đối tượng đã được nghiên cứu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan