[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng ứng dụng kỹ thuật GPS đo động thời gian thực trong thành lập bản đồ địa chính trên địa bàn huyện Tam Đảo


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng ứng dụng kỹ thuật GPS đo động thời gian thực trong thành lập bản đồ địa chính trên địa bàn huyện Tam Đảo
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của hệ thống GPS
1.1.1. Sự hình thành của hệ thống GPS
1.1.2. Cấu trúc của hệ thống GPS
1.2. Các phương pháp đo GPS
1.2.1. Đo GPS tuyệt đối
1.2.2.Đo GPS tương đối
1.3. Kỹ thuật đo GPS đo động thời gian thực
1.3.1. Mô hình toán học của phương pháp đo pha GPS
1.3.2. Các trị đo pha phân sai
1.3.3. Độ chính xác của một số máy thu GPS
1.4. Tình hình ứng dụng GPS trong thu thập dữ liệu không gian
1.4.1 Tình hình ứng dụng GPS trên thế giới
1.4.2 Tình hình ứng dụng GPS ở Việt Nam
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Khái quát địa bàn nghiên cứu
2.2.2. Thử nghiệm lựa chọn tham số tối ưu trong kỹ thuật GPS đo động thời gian thực
2.2.3. Ứng dụng GPS đo động thời gian thực thành lập lưới khống chế đo vẽ và đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính
2.2.4. So sánh, đánh giá độ chính xác của các điểm đo chi tiết bằng công nghệ GPS đo động thời gian thực với phương pháp đo vẽ chi tiết bằng máy toàn đạc điện tử
2.2.5. Ưu điểm, hạn chế của việc Ứng dụng GPS đo động thời gian thực và đề xuất một số giải pháp
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập tài liệu
2.3.2. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu
2.3.3. Phương pháp so sánh
2.3.4. Phương pháp đo GPS đo động thời gian thực
2.3.5. Phương pháp chuyên gia
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.1.3. Hiện trạng sử dụng đất
3.1.4. Hiện trạng hồ sơ địa chính
3.2. Thử nghiệm lựa chọn tham số tối ưu trong kỹ thuật GPS đo động thời gian thực
3.2.1. Điều kiện thử nghiệm
3.2.2. Thử nghiệm lựa chọn tham số tối ưu trong kỹ thuật GPS đo động thời gian thực
3.3. Thử nghiệm ứng dụng GPS đo động thời gian thực trong thành lập lưới khống chế đo vẽ và đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính
3.3.1. Thử nghiệm ứng dụng GPS đo động thời gian thực trong thành lập lưới khống chế đo vẽ (Thử nghiệm với 1 trạm Base)
3.3.2. Thử nghiệm ứng dụng GPS đo động thời gian thực trong đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính
3.4. So sánh, đánh giá độ chính xác của các điểm đo chi tiết bằng công nghệ đo GPS động thời gian thực với phương pháp đo vẽ chi tiết bằng máy toàn đạc điện tử
3.5. Ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng GPS đo động thời gian thực trong đo đạc địa chính
3.5.1. Đánh giá ưu điểm nhược điểm của kỹ thuật GPS đo động thời gian thực
3.5.2. Đề xuất một số một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng GPS đo động thời gian thực trong đo đạc địa chính
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan