[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Lưu Xá


[/kythuat]
[tomtat]
Đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Lưu Xá
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHO VAY DNNVV CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về NHTM
1.1.1. Khái niệm NHTM
1.1.2. Chức năng của NHTM
1.1.3. Các hoạt động của NHTM
1.2. Hoạt động cho vay DNNVV của NHTM
1.2.1. Tổng quan về DNNVV
1.2.2. Hoạt động cho vay DNNVV của NHTM
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới đẩy mạnh hoạt động cho vay DNNVV của NHTM
1.3.1. Các nhân tố thuộc về phía các ngân hàng thương mại
1.3.2. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp
1.3.3. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài
1.4. Kinh nghiệm cho vay đối với DNNVV của một số NHTM
1.4.1. Kinh nghiệm cho vay đối với DNNVV của các NHTM nước ngoài
1.4.2. Kinh nghiệm cho vay đối với DNNVV của các NHTM Việt Nam
1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho vay DNNVV đối với ngân hàng TMCP Công thương Lưu Xá
Kết luận chương 1
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Đối tượng tiếp cận
2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.4. Phương pháp phân tích
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
2.3.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả của hoạt động cho vay đối với khách hàng DNNVV tại ngân hàng
Kết luận chương 2
Chương 3: THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LƯU XÁ
3.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá
3.1.1. Giới thiệu chung
3.1.2. Mô hình tổ chức của NHTMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá
3.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá
3.2. Hoạt động kinh doanh của NHTMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá giai đoạn 2011 - 2013
3.2.1. Hoạt động huy động vốn
3.2.2. Hoạt động cho vay
3.2.3. Các hoạt động khác
3.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
3.3. Phân tích thực trạng cho vay đối với khách hàng DNNVV tại NHTMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá giai đoạn 2011 - 2013
3.3.1. Thực trạng mở rộng quy mô cho vay
3.3.2. Tăng trưởng số lượng DNNVV có quan hệ vay vốn tại chi nhánh
3.3.3. Tăng trưởng dư nợ bình quân
3.3.4. Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV
3.3.5. Phân tích thực trạng kiểm soát rủi ro tại NHTMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá giai đoạn 2011 - 2013
3.4. Đánh giá nguyên nhân và cơ hội tiếp cập nguồn vốn của DNNVV tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá thông qua phiếu điều tra
3.4.1. Đánh giá của CBTD
3.4.2. Đánh giá của DNNVV
3.5. Đánh giá chung thực trạng hoạt động cho vay DNNVV tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá
3.5.1. Những kết quả đạt được
3.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân
Kết luận chương 3
Chương 4: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHO VAY DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LƯU XÁ
4.1. Quan điểm, định hướng đẩy mạnh cho vay đối DNNVV
4.1.1. Định hướng phát triển chung
4.1.2. Định hướng đẩy mạnh cho vay đối với DNNVV
4.2. Giải pháp đẩy mạnh cho vay DNNVV tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá
4.2.1. Đa dạng hoá các hình thức cho vay và nâng cao chất lượng các sản phẩm cho vay đối với các DNNVV
4.2.2. Đa dạng hoá phương thức cho vay
4.2.3. Cải tiến thủ tục, cơ chế cấp tín dụng cho DNNVV
4.2.4. Mở rộng điều kiện về tài sản đảm bảo
4.2.5. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng
4.2.6. Thực hiện chế độ đãi ngộ, động viên khen thưởng kịp thời đối với cán bộ tín dụng phụ trách DNNVV
4.2.7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động marketing ngân hàng
4.2.8. Tăng cường hệ thống thông tin và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan
4.3.2. Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4.3.3. Với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
4.3.4. Với UBND tỉnh Thái Nguyên
Kết luận chương 4
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan