[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất
1.1.1. Đất và sử dụng đất
1.1.2. Cơ sở khoa học của quy hoạch sử dụng đất
1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường trong quy hoạch sử dụng đất
1.2.1. Yêu cầu khách quan
1.2.2. Yêu cầu về pháp lý
1.2.3. Thực trạng việc lồng ghép các vấn đề môi trường trong quy hoạch sử dụng đất
1.3. Bảo vệ môi trường đất
1.3.1. Môi trường đất
1.3.2. Bảo vệ môi trường vùng gò đồi, đất dốc
1.4. Xác định các yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất
1.4.1. Các yêu cầu chung trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất
1.4.2. Các chỉ tiêu môi trường cần kiểm soát
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu đề tài
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên
2.3.2. Các yếu tố môi trường trong phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020
2.3.3. Đánh giá các yếu tố môi trường bị tác động trong phương án sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của thành phố Thái Nguyên
2.3.4. Các yếu tố bảo vệ môi trường và giải pháp kiểm soát trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Thái Nguyên
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra thu thập thông tin, tài liệu
2.4.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý dữ liệu
2.4.3. Phương pháp kế thừa, chọn lọc những tư liệu sẵn có
2.4.4. Phương pháp chuyên gia
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Các điều kiện sinh thái tự nhiên của thành phố Thái Nguyên
3.1.3. Các nguồn tài nguyên của thành phố Thái Nguyên
3.1.4. Khái quát về đặc điểm kinh tế thành phố Thái Nguyên
3.1.5. Về dân số, lao động
3.2. Các yếu tố môi trường trong phƣơng án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 của thành phố Thái Nguyên
3.2.1. Khái quát phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 của thành phố Thái Nguyên
3.2.2. Các yếu tố môi trường trong QHSDĐ giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.2.3. Thực trạng môi trường hiện nay của thành phố Thái Nguyên
3.3. Đánh giá các yếu tố môi trường bị tác động trong phương án sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của thành phố Thái Nguyên
3.3.1. Đánh giá phương án sử dụng đối với từng nhóm đất giai đoạn 2011-2015 ảnh hưởng đến yếu tố môi trường.
3.3.2. Nhận xét chung về những yếu tố bảo vệ môi trường trong phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của thành phố Thái Nguyên
3.4. Các yếu tố bảo vệ môi trường và giải pháp kiểm soát trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Thái Nguyên
3.4.1. Các yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên đến năm 2020
3.4.2. Giải pháp để kiểm soát các yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên đến năm 2020
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan