[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long giai đoạn 2008 đến nay


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long giai đoạn 2008 đến nay
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích của đề tài
3. Ý nghĩa của đề tài
4. Yêu cầu của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2. Tổng quan các vấn đề về đăng ký đất đai
1.2.1. Đăng ký đất đai, bất động sản
1.2.2. Cơ sở lý luận về đăng ký đất đai, bất động sản
1.2.3. Hệ thống đăng ký đất đai và bất động sản Việt Nam
1.3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
1.3.1. Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của VPĐK
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
1.4. Mô hình tổ chức đăng ký đất đai, bất động sản ở một số nước
1.4.1. Australia: Đăng ký quyền (hệ thống Toren)
1.4.2. Cộng hòa Pháp
1.4.3. Thụy Điển
1.5. Thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở nước ta
1.5.1. Tình hình thành lập
1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
1.5.3. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của VPĐK
1.6. Đánh giá chung tổng quan
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thành phố Hạ Long
2.3.2. Sơ lược về hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về đất đai của thành phố Hạ Long
2.3.3. Sơ lược về văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long
2.3.4. Đánh giá thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long
2.4. Phương pháp thực hiện
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.4.2. Phương pháp điều tra ngoại nghiệp và khảo sát thực địa
2.4.3. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan
2.4.4. Phương pháp chuyên gia
2.3.5. Phương pháp phân tích tổng hợp
Chương 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Các nguồn tài nguyên
3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.1.4. Thực trạng hệ thống hạ tầng kĩ thuật
3.1.5. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường thành phố Hạ Long
3.2. Hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về đất đai của thành phố Hạ Long
3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất
3.2.2. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long
3.3. Hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất giai đoạn 2008 đến nay
3.3.1. Thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long
3.3.2. Quy trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai
3.3.3. Kết quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
3.1.4. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động.
3.3.5. Đánh giá chung
3.3.6. Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
3.2. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
3.2.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách
3.2.2. Giải pháp về tổ chức, quản lý (phân công nhiệm vụ)
3.2.3. Giải pháp về kỹ thuật, nghiệp vụ
3.2.4. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực (đào tạo, bồi dưỡng cán bộ)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan