[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả kinh tế, tiềm năng giảm nhẹ và vai trò thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình nông lâm kết hợp truyền thống tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả kinh tế, tiềm năng giảm nhẹ và vai trò thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình nông lâm kết hợp truyền thống tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Ý nghĩa khoa học của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan về Nông Lâm kết hợp
1.1.1. Khái niệm NLKH
1.1.2. Lợi ích của canh tác NLKH
1.1.3. Tình hình NLKH trên thế giới
1.1.4. Sự phát triển NLKH ở Việt Nam
1.1.5. Sự phát triển NLKH ở Điện Biên
1.2. Tổng quan về ứng phó với biến đổi khí hậu
1.2.1. Biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Việt Nam
1.2.2. Ứng phó với BĐKH
1.3. Mối quan hệ giữa NLKH và ứng phó với BĐKH
1.3.1. NLKH và vai trò thích ứng với BĐKH
1.3.2. NLKH và tiềm năng giảm nhẹ BĐKH
1.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu
1.4.1. Đặc điểm tự nhiên
1.4.1.1. Vị trí địa lý
1.4.1.2. Địa hình
1.4.2. Đặc điểm tài nguyên
1.4.2.1. Quỹ đất đai
1.4.2.2. Tài nguyên
1.4.3. Khí hậu, thủy văn
1.4.4. Đặc điểm kinh tế, xã hội
1.4.4.1. Dân số, đời sống và nguồn lao động
1.4.4.2. Điều kiện về thị trường
1.4.4.3. Quy hoạch sản xuất nông nghiệp; các sản phẩm chủ lực
1.4.4.4. Về sản xuất Nông - Lâm nghiệp
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp kế thừa số liệu sơ cấp
2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.4.2.1. Tổng quan NLKH tại vùng nghiên cứu và đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình NLKH truyền thống
2.4.2.2. Phương pháp chọn mô hình và hộ gia đình điển hình tiến hành nghiên cứu
2.4.2.3. Tiềm năng giảm nhẹ với biến đổi khí hậu của mô hình NLKH truyền thống
2.4.2.4. Vai trò thích ứng với biến đổi khí hậu của mô hình NLKH
2.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
2.4.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình NLKH truyền thống
2.4.3.2. Tiềm năng giảm nhẹ với biến đổi khí hậu của mô hình NLKH truyền thống
2.4.3.3. Vai trò thích ứng với biến đổi khí hậu của mô hình NLKH
2.4.3.4. Quy đổi thành lượng CO2 đã được hấp thụ
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tình hình phát triển chung của các hệ thống NLKH tại huyện Tuần Giáo
3.1.1. Tình hình cơ bản của các hệ thống NLKH tại huyện Tuần Giáo
3.1.2. Sơ lược về các hệ thống NLKH truyền thống hiện có
3.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của một số mô hình NLKH truyền thống điển hình tại huyện Tuần Giáo
3.3. Khả năng giảm nhẹ BĐKH của mô hình NLKH truyền thống tại Tuần Giáo.
3.3.1. Lượng carbon tích lũy trong thành phần thực vật của mô hình NLKH truyền thống
3.3.2. Lượng carbon tích lũy trong đất của các phương thức NLKH truyền thống
3.3.3. Tổng lượng CO2 hấp thụ của 2 phương thức canh tác NLKH truyền thống và giá trị thương mại
3.4. Đánh giá vai trò của mô hình NLKH trong thích ứng với BĐKH
3.4.1. Khả năng đảm bảo an ninh lương thực
3.4.2. Khả năng duy trì độ phì, dinh dưỡng đất
3.4.3. Khả năng giảm nhẹ rủi ro thiên tai
3.4.4. Khả năng giữ nước và duy trì độ ẩm trong đất
3.5. Thuận lợi, khó khăn trong phát triển nông lâm nghiệp tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
3.6. Đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm phát triển và mở rộng mô hình NLKH
3.6.1. Đối với cấp quản lý
3.6.2. Đối với hộ gia đình
KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan