[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản thân quặng F3, F7 mỏ đất hiếm Đông Pao, tỉnh Lai Châu


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản thân quặng F3, F7 mỏ đất hiếm Đông Pao, tỉnh Lai Châu
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu của đề tài
3. Ý nghĩa của đề tài
3.1. Ý nghĩa của đề tài
3.2. Ý nghĩa của đề tài
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Khái niệm về đất hiếm
1.1.2. Đặc điểm địa chất, khoáng vật
1.1.3. Mục đích sử dụng
1.1.4. Các bước để sản xuất thương mại đất hiếm
1.1.5. Nhu cầu và thị trường quặng đất hiếm
1.2. Cơ sở pháp lý
1.3. Hiện trạng khai thác và sử dụng đất hiếm
1.3.1. Khai thác và sử dụng đất hiếm trên thế giới
1.3.2. Khai thác và sử dụng đất hiếm ở Việt Nam
1.3.3. Khoáng sản đất hiếm ở Việt Nam
1.3.3.1. Đặc điểm phân bố
1.3.3.2. Các kiểu mỏ công nghiệp
1.3.3.3. Trữ lượng và tài nguyên
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2.1. Thời gian nghiên cứu
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Các phương pháp chung
2.4.2. Các phương pháp cụ thể
2.4.2.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
2.4.2.2. Phương pháp kế thừa các kết quả nghiên cứu có liên quan
2.4.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội của mỏ đất hiếm Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
3.1.1 Điều kiện tự nhiên của mỏ đất hiếm Đông Pao, tỉnh Lai Châu
3.1.1.1. Địa hình, địa mạo khu vực
3.1.1.2. Khí tượng thủy văn
3.1.1.3. Gió và các yếu tố thời tiết bất lợi
3.1.1.4. Đặc điểm địa tầng, địa chất
3.1.1.5. Tài nguyên khoáng sản
3.1.1.6. Đặc điểm địa chất thủy văn và địa chất công trình
3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội của mỏ đất hiếm Đông Pao, tỉnh Lai Châu
3.1.2.1. Dân cư và lao động
3.1.2.2. Điều kiện kinh tế
3.1.2.3. Đặc điểm xã hội
3.2. Thực trạng môi trường khu vực nghiên cứu
3.2.1. Môi trường đất
3.2.2. Môi trường nước
3.2.2.1. Nước mặt
3.2.2.2. Nước dưới đất
3.2.3. Môi trường không khí
3.2.4. Hiện trạng về môi trường phóng xạ
3.2.4.1. Dự báo sự thay đổi suất liều chiếu ngoài hiệu dụng
3.2.4.2. Dự báo nồng độ các khí phóng xạ
3.2.4.3. Tác động của chất thải phóng xạ đến môi trường
3.3. Đề xuất và lựa chọn phương án phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản thân quặng F3, F7
3.3.1. Đề xuất phương án phục hồi môi trường
3.3.1.1. Cơ sở để lựa chọn phương án
3.3.1.2. Các phương án cải tạo phục hồi môi trường
3.3.1.3. Phân tích đánh giá các phương án đề xuất
3.3.2. Lựa chọn phương án cải tạo phục hồi môi trường
3.3.2.1. Tính chỉ số phục hồi đất
3.3.2.2. Nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan